அட்டவணை பேச்சு:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

பக்க எண்கள் சரிபார்க்க வேண்டும்.--TVA ARUN (பேச்சு) 11:13, 9 ஏப்ரல் 2021 (UTC)Reply[பதில் அளி]

17-27 வரையிலான பக்கங்கள் இருமுறை உள்ளது. நீக்க வேண்டும்.
32,33,35 பக்கங்கள் இல்லை.
34 - இருமுறை உள்ளது.


1000 எண்ணுன்மிகள் (bytes) உள்ள பக்கங்கள்[தொகு]


 1. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/3 ⇐⇒ 157 எண்ணுன்மிகள்
 2. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/4 ⇐⇒ 480 எண்ணுன்மிகள்
 3. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/11 ⇐⇒ 236 எண்ணுன்மிகள்
 4. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/12 ⇐⇒ 0 எண்ணுன்மிகள்
 5. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/16 ⇐⇒ 778 எண்ணுன்மிகள்
 6. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/19 ⇐⇒ 998 எண்ணுன்மிகள்
 7. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/22 ⇐⇒ 51 எண்ணுன்மிகள்
 8. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/28 ⇐⇒ 583 எண்ணுன்மிகள்
 9. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/29 ⇐⇒ 891 எண்ணுன்மிகள்
 10. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/32 ⇐⇒ 125 எண்ணுன்மிகள்
 11. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/38 ⇐⇒ 585 எண்ணுன்மிகள்
 12. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/39 ⇐⇒ 891 எண்ணுன்மிகள்
 13. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/41 ⇐⇒ 802 எண்ணுன்மிகள்
 14. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/42 ⇐⇒ 59 எண்ணுன்மிகள்
 15. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/44 ⇐⇒ 705 எண்ணுன்மிகள்
 16. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/45 ⇐⇒ 707 எண்ணுன்மிகள்
 17. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/47 ⇐⇒ 726 எண்ணுன்மிகள்
 18. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/48 ⇐⇒ 993 எண்ணுன்மிகள்
 19. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/49 ⇐⇒ 656 எண்ணுன்மிகள்
 20. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/51 ⇐⇒ 873 எண்ணுன்மிகள்
 21. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/54 ⇐⇒ 0 எண்ணுன்மிகள்
 22. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/56 ⇐⇒ 788 எண்ணுன்மிகள்
 23. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/58 ⇐⇒ 776 எண்ணுன்மிகள்
 24. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/61 ⇐⇒ 901 எண்ணுன்மிகள்
 25. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/64 ⇐⇒ 0 எண்ணுன்மிகள்
 26. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/67 ⇐⇒ 521 எண்ணுன்மிகள்
 27. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/68 ⇐⇒ 730 எண்ணுன்மிகள்
 28. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/71 ⇐⇒ 0 எண்ணுன்மிகள்
 29. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/76 ⇐⇒ 802 எண்ணுன்மிகள்
 30. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/79 ⇐⇒ 966 எண்ணுன்மிகள்
 31. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/80 ⇐⇒ 503 எண்ணுன்மிகள்
 32. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/81 ⇐⇒ 766 எண்ணுன்மிகள்
 33. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/83 ⇐⇒ 911 எண்ணுன்மிகள்
 34. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/84 ⇐⇒ 855 எண்ணுன்மிகள்
 35. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/89 ⇐⇒ 859 எண்ணுன்மிகள்
 36. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/91 ⇐⇒ 0 எண்ணுன்மிகள்
 37. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/93 ⇐⇒ 240 எண்ணுன்மிகள்
 38. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/94 ⇐⇒ 702 எண்ணுன்மிகள்
 39. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/96 ⇐⇒ 924 எண்ணுன்மிகள்
 40. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/98 ⇐⇒ 687 எண்ணுன்மிகள்
 41. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/99 ⇐⇒ 786 எண்ணுன்மிகள்
 42. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/100 ⇐⇒ 514 எண்ணுன்மிகள்
 43. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/101 ⇐⇒ 873 எண்ணுன்மிகள்
 44. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/103 ⇐⇒ 588 எண்ணுன்மிகள்
 45. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/104 ⇐⇒ 0 எண்ணுன்மிகள்
 46. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/107 ⇐⇒ 949 எண்ணுன்மிகள்
 47. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/108 ⇐⇒ 940 எண்ணுன்மிகள்
 48. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/111 ⇐⇒ 780 எண்ணுன்மிகள்
 49. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/114 ⇐⇒ 0 எண்ணுன்மிகள்
 50. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/116 ⇐⇒ 303 எண்ணுன்மிகள்
 51. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/117 ⇐⇒ 744 எண்ணுன்மிகள்
 52. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/120 ⇐⇒ 0 எண்ணுன்மிகள்
 53. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/122 ⇐⇒ 998 எண்ணுன்மிகள்
 54. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/123 ⇐⇒ 853 எண்ணுன்மிகள்
 55. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/124 ⇐⇒ 598 எண்ணுன்மிகள்
 56. பக்கம்:ஈசாப் கதைப் பாடல்கள்.pdf/125 ⇐⇒ 840 எண்ணுன்மிகள்

மேற்கண்டப் பக்கங்களை முதலில் மேம்படுத்தக் கோருகிறேன். ஏனெனில், இவற்றில் பலவகை விக்கிநுட்பங்கள் தேவைப்படுகின்றன. பிறகு, புதியவர்களும் மற்றப் பக்கங்களைச் செய்வது எளிதாகும்.--TVA ARUN (பேச்சு) 10:06, 9 ஏப்ரல் 2021 (UTC)Reply[பதில் அளி]