அறிவியல் வினா விடை - விலங்கியல்/பொருளடைவு

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

பொருளடை


அகஒட்டுண்ணி 89 அமீபா 20
அகச் சட்டகம் 53 அய்டிரா 21
அகப்படை 72 அய்டிரோசோவா 22
அகல்நரம்பு 64 அயல்வில்மட் 110
அகவாக்கம் 43 அரக்கமை 67
அச்சிழை 64 அரக்கு 25
அசைபை 35 அரச நண்டு 23
அசைபோடுதல் 35 அரிப்பு நோய் 116
அசைபோடும் விலங்குகள் 35 அரைவைப்பை 33
அசையும் மூட்டின் வகைகள் 55 அலிப்பண்பு 104
அட்டைகள் 23 அலெக்சாண்டர் பிளமிங் 90, 122
அட்ரினலின் 67 அலெக்சின் 53
அடர்மின் 81 அலெக் ஜேப்ரேஸ் 103
அடால்ப் ஆட்டோ 119 அலை இயக்கம் 46
அடால்ப் வான் பெரிங் 119 அழற்சி 90
அடிசைன் நோய் 68 அழற்சி அறிகுறிகள் 90
அடிசன் நோய் அறிகுறிகள் 68 அறிவுக்கூர்மை ஆண்ட்ரு முர்ரே 63
அடிப்படை வளர்சிதை மாற்றம் 86 அறை 77
அடைகாத்தல் 34 அனகோண்டா 31
அடைகாலம் 91 அமைத்துத் தருநர் 50
அடைப்பான் நோய் 117 அமைத்துண்ணி 89
அடையளித்தல் 74 அனோபிலஸ் கொசு 27
அண்ணிரகச் சுரப்பிகள் 68 அஸ்பர் ஜில்லஸ் நோய் 118
அண்ணிரகச் சுரப்பிகளின் வேலைகள் 68 ஆக்சல் ஹீயுகோ 123
அணில் குரங்கு 37 ஆக்டினோமைசிஸ் 92
அம்மை குத்தலுக்கு மாற்று 95 ஆட்சி எல்லை 105
அம்மை குத்துதல் அடிப்படை 15 ஆட்டோ லோவி 121
அமினோகாடிகள் 85 ஆண்குழந்தை பெண்குழந்தை பிறப்பு 103
ஆண்ட்ரு முர்ரே 98
ஆண்ட்ரோஜன் 67 இயற்கை வகை 19
ஆந்தையின் சிறப்பியல்புகள் 34 இரவுக்குருடு 75
ஆப்பிரிக்க யானை 36 இரட்டை இறகிளரி 80
ஆம்பியாக்சஸ் 28 இராபர்ட் காச் 119
ஆமை ஒட்டுப் பூனைக்கட்டி 110 இராபர்ட்ஸ் 127
ஆமையின் சிறப்பு 31 இருகிளை உறுப்பு 23
ஆய் கருவி ஆய்வு 15 இருதலைத் தசை 57
ஆர்க்கி போல்டு விவியன் 119 இருபால் 73
ஆர்க்கியாப்டிரிக்ஸ் 32 இருபாலி 23
ஆர் என் ஏ 12, 101 இருபெயரிடல் 18
ஆர்ட்முரி இல்மாரி 122 இரை இயல் 84
ஆர் டி என் ஏ 101 இரைப்பை 44
ஆரச்சமச்சீர் 109 இரையும் நாரை 34
ஆரச் சமச்சீரிகள் 109 இலக்குமி, டாக்டர் 17
ஆரம் விலகியது 109 இலாங்கர்கள் திட்டுச்சுரப்பிகள் 66
ஆல்பர் கிளாடி 125 இழுது மீன் 22
ஆல்பிரட் கோசல் 119 இழைப்புழுக்கள் 22
ஆல்பிரட் ஹில்மன் 121 இளமைப் பெருக்கம் 70
ஆல்புமின் 93 இறகமைப்பு 33
ஆலன் லாய்டு 124 இறகுத் தின்னிகள் 33
ஆழிட வாழ்விகள் 106 இறப்பு 58
ஆளி 24 இறப்பு விறைப்பு 58
இகல் நரம்பு 64 இறால் வளர்ப்பு 24
இடநோய் 92 இறுதி இரைப்பை 35
இடம் பெயர் இயக்கம் 107 இன்சுலின் 67
இணைப்புத்திசு 42 இனப்பிரிவு 26
இதயக்குருதிகுழாய் 48 இனப் பெருக்கம் 70
இயக்குவாய் 63 இனப்பெருக்க மண்டலம் 70
இதயச் சுருக்கம் 48 இனப்பெருக்க மாற்றம் 73
இதயம் 47 இனப்பெருக்க வகை 70
இதய வரைவி 52 இனப்பெருக்க வளம் 74
இதய வரைவு 52 இனப்பெருக்க வளர்ச்சி 19
இதய விரிவு 48 ஈட்டு பண்பு 104
இயலிட உயிரி 106 ஈரிதழ்த் திறப்பி 48
உட்கரு காடிகள் 100 உயிரி தொழில்நுட்பவியல், இந்தியநிலை 16
உட்கவரல் 46 உயிரி தொழில்நுட்பவியல் சிறப்பித்தல் 17
உட்செவிப்பகுதிகள் 78 உயிரி தொழில்நுட்பவியல் நுட்பங்கள் 16
உடல் 14 உயிரி தொழில்நுட்பவியலில் பயன்படுதுறைகள் 17
உடல் இறகு 33 உயிரிதொழில்நுட்பவியல் வகைகள் 16
உடல் பயனுறாக் காடிகள் 33 உயிரி தொழில் நுட்பவியல் வாழ்க்கைப் பயன்கள் 17
உடல் மின்னியல் 14 உயிரி தொழில்நுட்பவியல் விருதுகள் 17
உடலியல் 14 உயிரியல் 9
உடலியல் வகைகள் 14 உயிரியல் அளவியல் 9
உடற்குழி 15, 23 உயிரியல் அளவை 11
உணர்விரல் 21 உயிரியல் அறிவியல் 9
உணரிகள் 27 உயிரியல் இயற்பியல் 12
உணவின் பகுதிகள் 84 உயிரியல் ஒழுங்கு 13
உணவு 84 உயிரியல் ஒளிர்வு 12
உணவுக் குமிழ் 21 உயிரியல் கட்டுப்பாடு 113
உணவு செரித்தல் 45 உயிரியல் கடிகாரம் 107
உணவு மதிப்பு 84 உயிரியல் கணிப்பு 12
உணவு வழி 43 உயிரியல் கொல்லி 12
உணவு வழி உறுப்புகள் 43 உயிரியல் கோலம் 13
உணவு வழி வெளிச்சுரப்பிகள் உறுப்புகள் 45 உயிரியல் சேர்க்கை 12
உணவைக் குவளையில் அடைத்தல் 84 உயிரியல் தகவல்இயல் 9
உணவில் நஞ்சு கலத்தல் 84 உயிரியல் தொலை அளவை 10
உதட்டிளரி 75 உயிரியல் பயனியல் 11
உப்புச்சுரப்பிகள் 34 உயிரியல் பொறியியல் 9
உயிர் ஒழுக்க உடன்பாடு 113 உயிரியல் போர் 13
உயிர்நலம் 106 உயிரியல் மின்னியல் 10
உயிர் மருத்துவப் பொறிஇயல் 10 உயிரியல் மின்னணுவியல் 10
உயிர்வளிக்குருதி 47
உயிர்வளிக்குறை 42
உயிர்விசை இயல் 10
உயிரி ஆய்வு 15
உயிரிகளின் சிறப்பியல்புகள் 13
உயிரிதொழில்நுட்பவியல் 16
உயிரியல் முன்னறிவிப்பிகள் 13 எலும்பு மண்டலம் 53
உயிரியல் வளங்கள் 12 எலும்புகளில் மிகச் சிறியது 56
உயிரியல் வேதியியல் 12 எலும்புகளில் மிகப் பெரியது 55
உயிரியல் வேற்றுமை 13 எழுச்சி 106
உயிரியலின் புதிய துறைகள் 13 எறும்பால் பரவல் 25
உயிரிலித் தோற்றம் 97 என்புருக்கி நோய் 117
உயிரி வன்முறை 113 என்லி சுருள் 59
உயிரின் வகை 19 எஸ்டிஎம் 102
உருவியல் 11,14 ஏ.சி.டி.எச். 68
உல்ப் வான் 120 ஏடிஎச். 58
உறுப்பு 43 ஏடிபிகேடி 60
ஊட்டப் பயன்கள் 87 ஏபிஓ தொகுதி 50
ஊட்டம் 87 ஏர்ல் சதர்லேண்டு 125
ஊடுபகுப்பு 10 ஏவர்சியன் குழல் 54
ஊனுண்ணி 69 ஐம்பொறிகள் 76
எக்ஸ் நிறப்புரி 98 ஐவிரல் உறுப்பு 39
எட்வர்டு 122 ஒட்டகம் 37
எட்வர்டு புக்னர் 119 ஒட்டுண்ணி 88
எட்வர்டு ஜென்னர் எடல்பிரக் 125 ஒட்டுண்ணி நோய்கள் வகை 118
ஒட்டுறுப்பு 27
எச்.ஐ.வி. 96 ஒட்டுறுப்புகளில் பெரியது 27
எண்காலி 24 ஒட்டைச் சிவிங்கி 36
எண்ணிக்கை 63 ஒத்த பண்பாக்கம் 15
எதிர்வினைப்பாடு 37 ஒத்த பண்பு மரபணுக்கள் 99
எமு 32 ஒய் நிறப்புரி 98
எய்ஜக்மன் 120 ஒருங்கொட்டல் 51
எயிட்ஸ் நச்சியம் 95 ஒலியை உணர்தல் 78
எயிட்ஸ் நோய் 95 ஒற்றைக் கண் இளரி 74
எர்னஸ்ட் செயின் 90 ஒம்புயிர் 89
எர்வின் நெதர் 127 ஒரக உறுப்புகள் 36
எல்டர்பர்க் 124 ஒரகப் பல்லமைவு 36
எல்லிங்கர் 122 கங்காரு
எலும்பு 25,63 கட்டாய ஒட்டுண்ணி 89
எலும்புக்குழி 54 கட்டுப்படுத்தல் 65
கட்டுவிரியன் 30 கலப்பின உயிரி 73
கடல் குதிரை 29 கழிவு மண்டலம் 59
கடல் மிதவை உயிரிகள் 21 கழிவு வழி 46
கடல்முள் எலி 38 கள்ளுண்டவன் தள்ளாடுதல் 62
கடலரிமா 37 கன்னிப்பெருக்கம் 70
கடற்பாம்பு 31 கஜால் கொள்கை 61
கண்சிறப்பு 76 காட்மீன் 29
கண்ட அமைவு 23 காட்டுவிலங்குப் பாதுகாப்பு 108
கண்டல் 128 காதலாட்டம் 35
கண்ணறை 40 கார்ல்சன் 128
கண்ணறைப் பொருள்கள் 40-41 காரணிகள் 51
கண்ணறைவியல் 10 கார்ல் லேண்ட் ஸ்டேய்ன் 120
கண்ணில் பிம்பம் 77 காய்ச்சல் 36
கண்தக அமைதல் 77 காயடித்தல் 92
கண்படலங்கள் 76 காரணிகள் 51
கண்மணி 76 கால்நடை அறிவியல் 113
கணுக்காலிகள் 24 கால்நடைக் கொள்ளைநோய் 116
கணுக்காலி வகுப்புகள் 24 கால்நடை நோய் வகைகள் 115
கணையம் 69 கால்நடை நோய்ப் பரவக் காரணிகள் 115
கதிரியல் உயிரியல் 11
கதிரியல் மரபணுவியல் 11 கால்நடை மருத்துவக் கல்வி 118
கம்பளிப்புழு 74 கால்நடை மருத்துவம் 114
கரு 71 காலரா 92
கருக்கோளம் 72 காலரா அறிகுறிகள் 92
கருக்கோளியம் 72 காலரா - போக்குதல் 92
கரி இரு ஆக்சைடு 47 கிரப்ஸ் 127
கருநோக்கு முனை 72 கி.வி 32
கருப்பை 71 கிளைநரம்பிழை 64
கருமுட்டை 71 கீழ்ப்பெருஞ்சிரை 48
கருவளர்காலம் 71,72 கிறிஸ்டியானி லூயிஸ் 127
கருவுயிரி 71 கீழின விலங்குகள் 70
கரோட்டின் 79 குடல் 45
கல்லீரல் 69 குடல் புற்றுநோய் மரபணு 99
கல்லீரல் வேலைகள் 69 குடல்வாய் 45
குடல்வால் 45 குறைநோய்கள் 83
குடல்வால் அழற்சி 45 குன்டர் 128
குடிநீர்மங்கள் 82 கூட்டுப்புழு 74
குரல்வளைமணி 59 கெண்டால் 123
குருட்டுப்புள்ளி 77 கெண்டைக்கால்தசை 57
குருத்தெலும்பு 51 கென்னடி 68
குருத்தெலும்பு பளிங்கு 51 கேசின் 40
குருதி 49 கேரி மில்லிஸ் 127
குருதி உறைதல் 51 கேள்நரம்பு 78
குருதி உறைதல் நன்மைகள் 51 கொடுபல்லி 32
குருதி செலுத்தல் 51 கொசுக்கள் 26
குருதிச்சோகை 50 கொரோனா 124,125
குருதிப்படலம் 50 கொல் மரபணு 99
குருதியணுக்கள் 49 கொழுப்புகள் 86
குருதியணுக்கள் அளவு 50 கொழுப்புத்திசு 42
குருதியழுத்த அளவு 51 கொழுப்புப்பன்மச் சர்க்கரைடு 86
குருதியழுத்தக் கருவி 51 கோடை உறக்கம் 107
குருதியழுத்தம் 50 கோமகன் எட்கர் 121
குருதிவகை 50 கோமாரி 116
குருதி வெள்ளணுக்கள் 50 கோர்ன்பர்க் 101
குருதி வேலைகள் 49 கோரி சி.டி. 123
குருளைத் தன்மை 68 கோரி சி.எப். 123
குரோவர், டாக்டர் 17 கோரைப்பல் 45
குவியாப்பார்வை கோல்கை உறுப்பு 61
குழல்வாய் 26 சம்னர் 22
குழாய் அடைப்பு 49 சமச்சீர் 109
குளம்பு பிளவுபட்ட விலங்குகள் 39 சமச்சீர்வகை 109
சமப்பல்லுருத்தோற்றம் 108
குளம்பு பிளவுபடா விலங்குகள் 39 சமன் செய்த உணவு 84
குளிர் உயிரியல் 10 சர்க்கரை நோய் 93
குற்றிழைகள் 15 சர்பிராங் பிரையன் 124
குறட்டை விடுதல் 9 சர்பேண்டிங் 119
குறுக்குக்கலப்பு 41 சர்வால்டர் நார்மன் 121
குறுக்குத் தட்டம் 57 சர் ஜான் கேரியு 124
சர் ஜான் கெளடரி 124 சூழ்நிலை 105
சர் ஜான் வேன் 126 சூழ்நிலை இயல் 14,105
சர் ஹார்டன் 120 சூழ்நிலை இயல் பிரிவுகள் 105
சர் ஹென்றி ஹெலப்ட் 121 செரித்தல் 46
சாக்மன் 127 செரித்தல் மண்டலம் 43
சார்லஸ் வெயிஸ்மன் 110 செயற்கை விந்தேற்றம் 73,115
சால்மோனெல்லா 116 செவிச்சிறப்பு 76
சால்மோனெல்லா நோய் 116 செவிப்பறை வேலை 76
சிங்கம் 38 செவிரினோ ஆண்டினோரி 111
சிங்கர்னா ஜெஸ் 128
சிட்னி ஆல்ட்மன் 102 செவிரே ஒக்கோ 101
சிதைமாற்றம் 87 சொத்தை 54
சிரை 47 சோர்வு டாக்டர் சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிலையம் 17
சிலந்தியங்கள் 27
சிலந்தியங்கள் சிறப்பியல்புகள் 27 டாட்டம் 124
சிவப்புக் குருதியணுக்கள் 49 டார்ஸ் 126
சிற்றுணரிகள் 28 டிஎன்ஏ 100
சிறுநீர்ப்பிரித்தி 60 டிஎன்ஏ கணிப்பொறி 101
சிறுநீரகங்கள் 59 டிஎன்ஏ மாதிரி 101
சிறுமூளை 62 டிஎன்ஏ வழிக் கணித்தல் 101
சின்னாய் 38 டிஎன்ஏ விரல் பதிவின் பயன்கள் 103
சுசுமா 90
சுரப்பி 66 டிமோதி 128
சுரப்பிநச்சியம் 96 டியுவிக்னியா 123
சுரப்பி மண்டலம் 66 டிவோனியன் 109
சுரப்பி வகை 66 டெகார்டி 128
சுருக்குத் தசைகள் 56 டேல் கெய்கசல் 101
சுருங்கு குருதியழுத்தம் 49 டேனியல் போவாட் 123
சுருங்கு முணுமுணுப்பு 49 டோலி 112
சுழல் மண்டலம் 46 தகவுப்பாடு 12
சுளுக்கு 91 தகவுறு நரம்பன் 64
சுவையறிதல் 79 தகவுப்பாடு வகைகள் 12
சூல்கொடி 39 தகைவுப்போலி 105
சூல்நாண் 33 தகைவின் வகை 105
தசை இயக்கம் 56 தாவரஉண்ணி 89
தசை இயல் 56 தாவரப்புரதம் 114
தசை எண்ணிக்கை 56 தானியங்குநரம்பு மண்டலம் 60
தசைநலிவு 56 திசு 42
தசைப்பண்புகள் 56 திசு வகை 42
தசைப்பிடிப்பு 57 திசு வளர்ப்பு 42
தசைமண்டலம் 56 திசுவியல் 14,42
தசைவகை 56 திசுவேலைகள் 42
தட்டை இளரி 75 திணை விலங்குகள் 15
தடிமத்தோல் 37 திமிங்கலத்தின் சிறப்பு 36
தடுப்பாற்றல் 94 தீயுறுகட்டி 93
தடுப்பாற்றல் உருவாக்கல் 94 தீராத நோய்கள் 93
தடுப்பாற்றல் வகை 94 தீனிப்பை 33
தண்டுக் கண்ணறைகள் 104 தும்பிக்கையான் 36
தண்டுக்கண்ணறை மருத்துவச் சிறப்பு 104 துளைஉடலிகள் 21
துணை நிறப்புரி 98
தண்டுவடம் 62 துணைப் பரிவுமண்டலம் 61
தணிப்புநடத்தை 106 தூண்டல் இயக்கம் 107
தமனி 47 தெளிநீர் 53
தருநர் 50 தேன் 25
தலைமை மரபணு 99 தேன்பருந்து 25
தற்சிதைவு 41 தேனித்தாண்டவம் 25
தற்புரி 98 தேனீநச்சு 25
தன்தடுப்பாற்றல் 94 தைமஸ் 67
தன்தொற்று 95 தைராய்டு 67
தன் நஞ்சாதல் 95 தைராய்டு குறைநோய்கள் 67
தன்முடமாதல் 32 தைவான் ஆய்வுகள் 111
தன்வயமாதல் 46 தொப்பூழ்க்கொடி 39
தன்விழுங்கல் 88 தொல்லுயிரியியல் 10
தன்னின உண்ணி 89 தொற்றல் 95
தனிவளர்ச்சி 20 தொற்றுத்தடுப்பு 95
தாகூர் 69 தோலின் சிறப்பு 60
தாமஸ் 102 தோலின் வேலைகள் 60
தார்வின் 97 தோலுரித்தல் 31
நகங்கள் 138 நிணநீர் இயக்கம் 52
நகசற்ற பாம்பு பெரியது 39 நிணநீர் ஓட்டம் 52
நச்சுப் பற்கள் 31 நிணநீர்க்குழாய் பெரியது 47
நச்சுப் பாம்பு கடித்தல் 31 நிணநீர் மண்டல உறுப்புகள் 52
நசிதல் 30 நிணநீர் மண்டல வேலைகள் 52
நஞ்சுள்ள பாம்பு பெரியது 94 நிணநீர் முண்டு 53
நடத்தை 31 நிமிளை 28
நடத்தை இயல் 106 நியோசின் 80
நடத்தை மரபணுவியல் 106 நிலம் நீர் வாழும் விலங்குகள் 29
நடுச்செவிச் சிற்றெலும்புகள் 78 நிலை நிறுத்திகள் 26
நடுச்செவிக்குழல் 78 நிறப்பார்வை 77
நடுமூளை 62 நிறப்பிறழ்ச்சி நீக்கி 77
நரம்பணு வகை 64 நிறப்புரி 97
நரம்பு 63 நிறப்பிறழ்ச்சி நீக்கு ஆய்வு 77
நரம்புமண்டலம் 60 நிறை உயிரி 75
நரம்புத்துடிப்பு 63 நீட்டுதசை 57
நரம்புமுடிச்சு 65 நீந்துயிரிகள் 40
நரம்பிழை 63 நீர்க்கடுப்பு 60
நரம்பிழைப்பகுதிகள் 64 நீர்யானை 37
நல்லியல் 9 நீராம்பு 2
நன்னீர் மீன்கள் 28 நீளிழைகள் 15
நாக்குப்பூச்சி 22 நுண்ணமழித்தல் 96
நாடித்துடிப்பு 51 நுண்ணுயிரி 11
நாடித்துடிப்பு எண்ணிக்கை 51 நுண்ணுயிரி விழுங்கி 88
நாண் 58 நுண்தொல்லுயிரியியல் 10
நாத்தலைத்தசை 57 நுண்பிளப்பு 41
நாய்க்கடி 116 நுண்புரி 41
நார்ப்புரதம் 85 நுண்விலங்கு 21
நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் 66, 69 நுண்விழுங்குணவு கொள்ளல் 88
நாளமுள்ள கழிவுநீர்ச் சுரப்பிகள் 70 நுரையீரல் மீன்கள் 29,58
நேர்நிலை 108
நாற்கால் விலங்குகள் 40 நைட்ரஜன் 93
நிணநீர் 52 நைட்ரஜன் சமநிலை 93
நிணநீர் இதயம் 52 நைவுப்புண் 91
நொதி பாலிமரேஸ் 101 பறக்கும் மீன் 29
நோய் மரபணு 99 பறவைக்குஞ்சுகள் வகை 35
நோயா 111 பறவைகள் 32
பகற்சுறுசுறுப்பு பறவை பெரியது 33
பகற்பொழுது 107 பறவை வழியறிதல் 33
பச்சைநோய் 93 பனிக்குடம் 39
பஞ்சுவடிவமாட்டு மூளைநோய் 117 பாதுகாப்புப் பொருள்கள் 87
படல எலும்பு 43 பாம்பியல் 30
படலம் 43 பாம்புகளின் சிறப்பியல்புகள் 30
படியாக்கம் 110 பாம்ஜி, டாக்டர் 17
படிமுறை வளர்ச்சி 97 பாயர் 128
பதியஞ்செய்தல் 72 பால் கிரின்லேண்ட் 128
பந்தகம் 58 பால்கேரர் 121
பயனில் உறுப்பியல் 14 பால்நர்ஸ் 128
பயனுறு எண்ணெய்கள் 86 பால்நிறப்புரி 98
பயனுறு கொழுப்புகள் 86 பால்பர்க் 101
பயாடின் 81 பால்மாற்றம் 104
பர்டினாண்ட் கோரி 122 பால் ஜே புளோரா 127
பர்னார்டோ ஆல்பர்ட்டோ 122 பால் விமில் 102
பரிமாற்றவாழ்வு 108 பாலூட்டிகளின் கரு வளர்சாரியம் 72
பரிவு நரம்பு மண்டலம் 81
பருவ இயல் 11 பாலூட்டிகளின் சிறப்பியல்புகள் 35
பருவ இடப்பெயர்ச்சி 107 பாவ்லவ் 65
பருஜ் பெனிசராப் 126 பான்தோதெனிகக்காடி 81
பல்லமைவு 44 பாஸ்டர் முறை 96
பல்லமைவு வாய்பாடு 44 பிடர் அச்சு 54
பவழ உயிரிகள் 22 பிடர் எலும்பு 55
பளிங்குக் குருத்தெலும்பு 54 பித்தநீர் 69
பற்கள் 44 பியோடர் லைனன் 124
பற்கள் வகை 44 பிரடரிக் வில்லியம் 88
பற்றிகள் 26 பிரிட்ஸ் ஆல்பர்ட் 123
பறக்காத பறவைகள் 33 பிலிப் ஷோ வால்டர் 123
பறக்கும் நரி 37 பிலிப் ஷாரிப் 127
பறக்கும் பல்லி 32 பிளவிப் பெருகல் 71
பிளவுபடல் 71 பெரும்பிரிவு 20
பிளவுறுகடைவாய்ப் பற்கள் 44 பெருவாழ்வியல் 88
பிளாக் 124 பெருவிழுங்கி 88
பிஷர் 127 பெருமூளைச்சிறப்பு 62
பிஷன் 127 பெருமூளைப் புறணி 62
பீட்டர் டோகார்டி 127 பெரோபோன் 24
பீடில் 124 பெலிக்ஸ் 88
புண்கள் வகை 91 பெற்றோர் கலப்பு 73
புது இயல் 10 பெற்றோர் பாதுகாப்பு 34
புதுக்குரங்குச் சிறப்பினங்கள் 37 பென்குயின் 34
புதுவகை 19 பெனிசிலின் 90,93
புரதத்தொகுப்பு 85 பேரிளமை 74
புரதம் 85 பேரினம் 18
புரதவகை 114 பொதுநல்வாழ்வும் வாழ்நலமும் 89
புருசெல்லாநோய் 118 போட்டி 105
புலி 38 போலிகக்காடி 81
புவிஉயிர் பரவியல் 11 போலிக்கால் 2
புவிவளரியல் 109 போலிப்புணர்ச்சி 26
புவிவெளி உயிரியல் 11 மகுடியும் நாகமும் 30
புழுஇளரி 74 மட்டப்பட்டு 28
புளோரே 122 மடக்குத்தசை 57
புறஞ்செல்நரம்பு மண்டலம் 61 மண்டலம் 43
புறப்படை 72 மண்ணிரல் 70
புறவாழ்வி 8 மண்ணிரல் வேலைகள் 70
புறவெப்பவாழ்வி 105 மணமறிதல் 78
பூச்சி 24 மணிஉடலி 22
பூச்சிக்கவர்ச்சி 10 மதலைப்பை விலங்கு 38
பூச்சிக்கொல்லி 24 மயிர் 39
பூச்சியியல் 10 மயிர்ச்சிலிர்ப்பு 78
பூச்சியுண்ணி 24 மரபணு 98
பூழ்ப்பை 39 மரபணு எண்ணிக்கை 100
பெரிபெரி 80,82 மரபணுச் சுமப்பி 100
பெரிபெரி அறிகுறிகள் 82 மரபணுச்சேமகம் 100
பெருஊட்டப்பொருள் 88 மரபணுச் சொல் உருவாக்கம் 98
மரபணுநடுநிலை 112 மார்பெலும்புக்கூட்டு எலும்புகள் 55
மரபணுநிலையம் 99 மார்ஷல் நிரன்பர்க் 125
மரபணு நோய்களின் எண்ணிக்கை 100 மாரடைப்பு 49
மரபணுப் பண்டுவம் 112 மால்பிஜியன் உறுப்பு 60
மரபணுப் பிணைவு 112 மால்பிஜியன் சிறப்ப 60
மரபணுப் புரட்சி 112 மாலதியான் 28
மரபனுமதிப்பு 99 மாறா வெப்பநிலை விலங்குகள் 33
மரபணுவாக்கச் செயல்கள் 112 மின்மினி 27
மரபணுவாக்கம் 111 மீன்களின் சிறப்பியல்புகள் 28
மரபணுவாக்கப் பயன் 112 மீன்களின் பொருளாதாரச் சிறப்பு 29
மரபணுவியல் 98 முகர்நரம்பு 65
மரபணுவியல் தந்தை 98 முகுளம் 63
மரபாக்க வளர்தூண்டிகள் 112 முத்து 40
மரபுக்கலவை 100 முத்துச்சாரம் 40
மரபுக்குறியம் 112 முதல் மனிதப் படியாக்கம் 111
மரபு நிகழ்தகவு 99 முதலுதவி 96
மரபுப் புரித்திட்டம் 100 முதலுதவிப்பெட்டி 96
மரபுப்புரித்திட்ட நோக்கம் 100 முதலைகளின் சிறப்பியல்புகள் 31
மரபுவழிப்பாடத் திட்டமும் விலங்கு அறிவியலும் 114 முதிர் இளரி 75
முதுகுத்தண்டு இல்லாதவை 19
மரவட்டை 26 முதுகுத்தண்டு உள்ளவை , 19,39
மரம் வாழ் விலங்கு 35 முதுகெலும்பு 54
மருங்கிளரி 75 முதுகெலும்பு முள்ளெலும்புகள் 54
மலச்சிக்கல் 94 முதுகெலும்புச்சிறப்பு 55
மலச்சிக்கல் போக்குதல் 94 முப்படல அழற்சி 63
மலடாக்கல் 73 முப்படலங்கள் 63
மலைப்பாம்பு 31 முழங்காற்சில் 55
மறிவினை 65 முழங்கால் மறி வினை 66
மறிவினை, செயற்கை 65 முழு உருமாறிகள் 75
மனிதப் படியாக்க ஒழுக்கச் சிக்கல் 111 முற்றிளரி 75
மாப்பொருள் 85 முன் சிறுகுடல் 45
மார்கன் 41,98 முனைப்புரி 71
மூக்கடிச்சதை 78 ரூடால்ப் வால்டர் 123
மூச்சடைப்பு 59 ரெனட்டோ டெல்பெக்கோ 125
மூச்சு ஈவு 59 ரோசலின் யாலோ 126
மூச்சுச்சிற்றறை 59 ரோஜர் கில்லிமின் 126
மூச்சுமண்டலம் 58 ரோஜர் ஸ்பெரி 126
மூச்சுவிடுதல் 59 லின்னேயஸ் 18
மூட்டு 55 லால்ஜி சிங் 103
மூட்டுச்சிறப்பு 55 லேண்ட்ஸ்டெயின் 50
மூட்டு வகை 55 லூரியா 125
மூதாதைத் தோற்றம் 97 லூயிலெவனர் 19
மூவகைக் குருதிக் குழாய்கள் 47 லீலேண்ட ஹார்ட்வெல் 128
மூவிதழ்த்திறப்பி 48 லெப்டோஸ்பைரோநோய் 117
மூளை 62 வகைப்பாட்டியல் 14, 17
மூளைச்சாக்காடு 62 வகைப்பாட்டியல் தந்தை 18
மூளைத்தண்டுவடப் பாய்மம் 82 வகைப்பாட்டு அலகுகள் 18
மூளையின் பகுதிகள் 62 வகைப்பாடுவகை 18
மூன்றாம் இரைப்பை 36 வடிகட்டி 87
மெல்லுடலிகள் 23 வண்ணத்துப்பூச்சி 26
மெலானின் 28 வலுத்தாக்கல் 106
மேற்பெருஞ்சிரை 48 வயிற்றுக்கடுப்பு 92
மையநரம்புமண்டலம் 61 வயிற்றுக்கடுப்புக் காரணிகள் 92
மைய நரம்பு மண்டல வகை 61 வயிற்றுப்போக்கு 92
மையப்புரி 41 வயிறு 45
மையோசின் 58 வளர்உருமாற்றம் 74
யாகோப்சன் உறுப்புகள் 31 வளர்சிதைமாற்றம் 96
யா மிங் ஹல் 102 வளர்மாற்றம் 97
யானையின் சிறப்பு 36 வளைய உடலிகள் 23
யானை மூளை 63 வாக்ஸ்மன் 125
ராட்பெல் , 121 வாக்கர் 122
ராஸ் ரொனால்டு 27 வாட்சன்-கிரிக் மாதிரி 101
ரிக்கட்ஸ் 82 வாய்க்குழி 43
ரிச்டெயின் 123 வாய்க்குழி உறுப்புகள் 43
ரிச்சர்டுசன் 121 வார்பர்க் 120
ரிபோபிளேவின் 80 வால் 29