கிருஸ்தவத் தமிழ்த் தொண்டர்/அநுபந்தம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

அநுபந்தம்

வீரமாமுனிவர் இயற்றிய நூல்கள்,

1. தேம்பாவணி.
2. திருக்காவலூர்க் கலம்பகம்.
3. கித்தேரியம்மாள் அம்மானை.
4. அன்னையழுங்கல் அந்தாதி.
5. அடைக்கல மாலை.
6. செந்தமிழ் இலக்கணம். [லத்தீன் பாஷையில்]
7. கொடுந்தமிழ் இலக்கணம்.
8. தொன்னூல் விளக்கம்.
9. சதுரகராதி.
10. வேதியர் ஒழுக்கம்.
11. வேத விளக்கம்.
12. பரமார்த்த குரு கதை.


போப்பையர் இயற்றிய நூல்கள்
I. First Catechism of Tamil Grammar for Schools.
2. Second Catechism of Tamil Grammar for Schools.
3. Third and complete Grammar of the - Tamil Language in both its dialects, with the native authorities.
4. Grammar of the Tulu Language. 15. Tamil - English.and English - Tamil Lexicon

6. Tirukkural — English Translation.
7. Naladiyar — "
8. Tiruvasagam — "
9. Select Stanzas from Purananuru, Purapporul Venba Malai etc.translated into English. (Contributed to the journal of the Royal Asiatic Society and the Siddantha Deepika.)


கால்டுவெல் ஐயர் இயற்றிய நூல்கள்

1. A Comparative Grammar of the Dravidian or South Indian family of languages.
2. A political and General History of Tinnevelly.
3. History of the Tinnevelly Mission of the S. P. C. K and S. P. G.
4. The Spiritual Temple.
5. Dynamalai.
6. Elementary Catechism.
7. Rudimentary Catechism on Confirmation.
8. Translation of Service of the Dedication of Churches.


ரேனியஸ் ஐயர் எழுதியவை.

1. Evidences of Christianity (வேத உதராணத் திரட்டு)
2. Idolatry. 3. Short History of Mankind.
4. The Solar system.
5. Phenomena of Nature.
6. Astrology and Chronology. 7. The new Testament (translated into Tamil.)
8. Substance of Religion.
9. Tamil Geography.
10. Tamil Grammar.


வேதநாயகம் பிள்ளை இயற்றிய நூல்கள்.

1. சர்வ சமய சமரசக் கீர்த்தனை.
2. சத்தியவேதக் கீர்த்தனை.
3. திருவருள்மாலை.
4. திருவருள் அந்தாதி.
5. தேவமாதா அந்தாதி.
6. நீதி நூல்.
7. பெண்மதி மாலை.
8. சுகுண சுந்தரி.
9. பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்.


H. A. கிருஷ்ண பிள்ளை இயற்றிய நூல்கள்.

1. இரக்ஷணிய யாத்திரிகம்.
2. இரக்ஷணிய மனோகரம்.
3. இரக்ஷணிய சமய நிர்ணயம்.


வேதநாயக சாஸ்திரியார் இயற்றிய நூல்கள்

1. பராபரன் மாலை.
2. ஞான உலா.
3. ஞானக்கும்மி.
4. பேரின்பக் காதல்.
5. பெத்தலேம் குறவஞ்சி.
6. ஞானத்தச்சன் நாடகம்.
7. வண்ண சமுத்திரம்.
8. தியானப் புலம்பல்.
9.. அறிவானந்தம்.
10. ஆதியானத்தம்.
11. ஆரணாதிந்தம் (முதலியன)