குடும்பப் பழமொழிகள்/இளமை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இளமை

உலகம் இளையோருக்காக உள்ளது.
-ஸ்லாவேகியா

அறிவாளி எவனும் இளமையை விரும்ப மாட்டான்.

- இங்கிலாந்து
கழுதையும் இளமையிலே அழகுதான்.
- இந்தியா

பத்து வயதில் விசித்திரக் குழந்தை, பதினைந்தில் கெட்டிக்கார இளைஞன், இருபதில் சாதாரண மனிதன்.

-ஜப்பான்
இளைஞன் வேலைக்கு வருகிறான், கிழவன் உணவுக்கு. வருகிறான்.
- துருக்கிஸ்தானம்
புதிதாய்ப் பிறந்த கன்றுகள் புலிகளுக்கு அஞ்சமாட்டா. -
சீனா
இளங் கன்று பயமறியாது.
- தமிழ் நாடு
வாலிபம் என்பது பைத்தியம்.
-கீழ் நாடுகள்

கூர்மையான முள் இளமையிலிருந்தே அப்படி யிருப்பது.

-ஆப்கானிஸ்தானம்
இளைஞர்களைக் கேட்டுப் பாருங்கள்: அவர்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்!
-ஃபிரான்ஸ்

இளமையில் சூதாடிகள், முதுமையில் பிச்சைக்காரர்கள்.

-ஜெர்மனி

இளமையில் ரோஜா மலர்களின் மீது படுத்திருந்தால், முதுமையில் நீ முட்களின்மீது படுத்திருப்பாய்.

- இங்கிலாந்து
வாலிபத்திற்கு அடிக்கடி தோல் உரிந்து, புதுத் தோல் உண்டாகும்.
-அயர்லந்து
வாலிபத்தைப் பாராட்டிப் பேசினால், அது மேன்மையடையும்.
-( , , )
மென்மையான களியை எந்த உருவமாகவும் பிடிக்கலாம்.
-லத்தீன்

இளமையில் முகம் அழகு, முதுமையில் ஆன்மா அழகு.

-சுவீடன்

இளைஞர்கள் கூட்டமாய்ச் செல்வார்கள், நடுவயதினர் ஜோடியாகச் செல்வர், வயோதிகர் தனியாகச் செல்வர்.

-( , , )
ஒருவர் இளமையா யிருத்தல் ஒரு சமயம்தான். -
-ஃபிரான்ஸ்
வாலிபம் இடைவிடாத ஒரு வெறி, அது அறிவின்காய்ச்சல்.
-( , , )
மது இல்லாமலே வெறி கொள்வது வாலிபம்.
-கதே
வாலிபப் பருவத்தை அநுபவிக்க வேண்டும்.
-கிரீஸ்
அடங்காமல் துள்ளும் குட்டிகளே பின்னால்சிறந்த குதிரைகளாக ஆகின்றன.
-( , , )
தெய்வங்களுக்குப் பிரீதியானவர்கள் இளமையிலே இறக்கிறார்கள்.
-( , , )

வாலிபம் துக்கத்துடன் தொடர்பு கொள்வதில்லை.

- அரிஸ்டாட்டல்
குஞ்சுகளே வாத்துக்களைப் புல்வெளிக்கு அழைத்துச் செல்கின்றன.
- இதாலி
வாலிபம் பறந்து செல்கின்றது.
-லத்தீன்
காலை நேரம் இருக்கும் பொழுதே, மலர்களைப் பறியுங்கள்.
-( , , )
பெருமையுள்ள செயல்கள் அனைத்தும் அநேகமாக இளைஞர்களாலேயே செய்யப் பெற்றிருக்கின்றன.
-டிஸ்ரேலி
இறைவன் (படைத்த) ஆட்டுக் குட்டிகள் துள்ளி விளையாடும்.
- இங்கிலாந்து
வாலிபத்தில் கவனமின்றித் துள்ளினால், வயது காலத்தில் வருந்தவேண்டும்.
-( , , )

இளமையைத்தான் அடக்கிக கொண்டு வரவேண்டும்,

முதுமை தானே தன்னை அடக்கிக் கொள்ளும்.
-( , , )
இளமையான தோள்களில் முதுமையான தலைகளை வைக்க முடியாது.
-( , , )
வாலிபத்திலும் வெள்ளைத் தாளிலும் எதை எழுதினாலும் பதிந்து விடும்.
-( , , )
வாலிபம் நம்பிக்கைக் குரிய பருவம்.
-( , , )
வயோதிகர் குளிர்காய்ந்து கொண்டிருக்கையில், வாலிபர்கள் நடனமாடுவார்கள்.
-( , , )