குடும்பப் பழமொழிகள்/ஒற்றுமை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

ஒற்றுமை

ஒத்த மனமுடையவர்கள் சேர்ந்தால், கடலையும் வற்ற வைக்கலாம்.
- இந்தியா
நானும் என் சகோதரனும் எங்கள் அத்தானுக்குப் பகையானாலும், அந்நியன் வந்தால், நானும் அத்தானும் அவனுக்குப் பகையா யிருப்போம்.
- அரேபியா
வாதியும் எதிரியும் ஒரு படகிலே சென்றால், சாட்சிகள் நீந்தித்தான் செல்ல வேண்டும்.
-கீ. நா.
அறுந்த கயிற்றை முடிக்கலாம், ஆனால் முடிச்சு இருக்கும்.
-பாரசீகம்
ஒரு நகரத்திற்கு எதிராக மூன்று பேர்கள் ஒன்று சேர்ந்தால், அதை அழித்து விடுவார்கள்.
-அரேபியா
மூன்று பிரிகளைக் கொண்ட சரட்டை விரைவில் அறுக்க முடியாது.
-ப. ஏற்பாடு

தனியே நிற்கும் ஆடு ஓநாயிடம் சிக்கக்கூடும்.

- இங்கிலாந்து
ஒன்று சேர்ந்தால், நாம் வாழ்வோம்; பிரிந்தால், வீழ்ந்து விடுவோம்.
-( , , )
பலமில்லாதவையும் ஒன்று சேர்ந்தால், பலமுண்டாகிவிடும்.
-( , , )
ஒருவருக்காக எல்லோரும், எல்லோருக்குமாக ஒவ்வொருவரும்.
-டூமாஸ்
ஒற்றுமைப்பட்டால் வலிமை அதிகம்.
- லத்தீன்
அடக்கமாக அடங்கிக் கிடப்பவர்களுக்கு ஒற்றுமையே சிறந்த வலிமை.
-( , , )

கயிறு கட்டாத கதிர்க்கட்டு வெறும் வைக்கோல்தான்.

-ரஷ்யா
எவன் என்னோடு இருக்கவில்லையோ அவன் எனக்கு எதிரானவன்.
-பு. ஏற்பாடு
கட்டாகவுள்ள கழிகளை ஒடிக்க முடியாது.
-ஆப்பிரிகா