குடும்பப் பழமொழிகள்/சுற்றம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

சுற்றம்

அன்புள்ள அந்நியனும் நமக்கு உறவு தான்.
- இந்தியா
உறவுள்ள இடத்தில் பகையும் இருக்கும்.
-( , , )

உதிர்ந்த இறகைப் பசை வைத்துத்தான் ஒட்டவேண்டும்!

-ஆப்பிரிகா
நம் உறவினர்கள் செழிப்பாயிருப்பார்களாக, நாம் அவர்களிடம் செல்லாமல் இருப்போமாக!
-போலந்து
அத்தையோடு நீ உண்ணலாம், ஆனால் தினமும் போய் உட்காரக் கூடாது.
- இங்கிலாந்து
அதிக உறவினர், அதிகத் துன்பம்.
- பிரான்ஸ்
நமக்குக் காசு நிறைய இருந்தால், அத்தை பிள்ளைகளும், அம்மான் பிள்ளைகளும் கிடைப்பார்கள்.
- இதாலி
நீ உன் மனைவியை நேசித்தால், அவளுடைய உறவினரையும் நேசிக்க வேண்டும்.
-யூதர்
உறவினர் செல்வமடையும் பொழுதுதான் நாம் அவர்களை மதிக்கிறோம்.
-( , , )
உதிரம் நீரைவிடச் சூடுள்ளது.
-எஸ்டோனியா
மிக நெருங்கிய பந்துக்களின் துவேஷமே அதிகமா யிருக்கும்.
- லத்தீன்
உறவினரைப் போய்ப் பார்த்து வரலாம், அவர்களுடனே வசித்திருக்க முடியாது.
- அமெரிக்கா
சிறு புண்களையும் ஏழை உறவினரையும் ஒருபோதும் அலட்சியம் செய்யக் கூடாது.
-சுவீடன்
உன் உறவினரே உன்னைக் கொட்டும் தேள்கள்.
-எகிப்து