குடும்பப் பழமொழிகள்/நன்மையும் தீமையும்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

நன்மையும் தின்மையும்

ஒவ்வொரு நன்மையிலும் ஒரு தின்மையும் உண்டு.
- லத்தீன்
நல்லது நத்தை வேகத்தில் பரவும், தீயது சிறகடித்துப் பறக்கும்.
- இந்தியா
நன்மைகள் ஜோடி ஜோடியாக வருவதில்லை, சோகங்கள் தனித்தும் வருவதில்லை.
-சீனா
விளக்கை ஏற்றுவதைவிட அணைப்பது எளிது.
- ஜெர்மனி
வாரந்தோறும் ஞாயிறு உண்டு, அத்துடன் வெள்ளியும் உண்டு.
-போலந்து

[ஞாயிறு ஓய்வு நாள், வெள்ளி உபவாச நாள்.]
நன்மை செய்வதில் நோக்கத்தைவிடச் செயல்தான் முக்கியம்; தீமையில் செயலைவிட நோக்கமே முக்கியம்.

-ஸ்பெயின்
நல்லது செழிப்பா யிராது.
-( , , )
நல்லதை உள்ளே வைத்தால், நல்லதை வெளியே எடுக்கலாம்.
-யூதர்
உலகத்திலுள்ள எல்லாத் தலைகளையும்விட, ஒரு நல்ல இதயம் மேலானது.
- இங்கிலாந்து
உறுதியா யில்லாவிட்டால், நீ நல்லவனா யிருக்க முடியாது.
-( , , )
தீமைக்கு உதவி செய்பவன் நன்மைக்குக் கேடு செய்கிறான்.
- கிரீஸ்
நல்லவர்கள் ஒவ்வொருவரிடத்திலும் ஒரு தெய்வம் தங்கியிருக்கின்றது.
-லத்தீன்
அதிருஷ்டமுள்ளவன் என்பதைக் காட்டிலும், நல்லவன் என்று பெயரெடு.
-லத்தீன்
நன்மை செய்வதில் நாம் சலிப்படையாமல் இருப்போமாக.
-பு.ஏற்பாடு

நீ நல்லவனாயிருந்தால், தனிமையாயிருப்பாய்.

- மார்க் ட்வெயின்
தீமை வெளியே போயிருந்தால்தான், நன்மை வீட்டுக்குள் வர முடியும்.
- ஸெக்