குடும்பப் பழமொழிகள்/பழமை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

பழமை

பழைய இஞ்சியில் காரம் அதிகம்.
-சீனா
நம் முன்னோர்கள் தேவர்களா யிருந்தால், நாம் மனிதர்களா யிருக்கிறோம்; அவர்கள் மனிதர்களா யிருந்தால், நாம் கழுதைகளா யிருக்கிறோம்.
-யூதர்

உயர்ந்த கட்டடங்களுக்கு ஆழமான அடிப்படை இருக்கும்.

- இங்கிலாந்து
ஒருவன் தன் தாய்நாட்டிற்கு நல்லமுறையில் தொண்டாற்றினால், அவனுடைய முன்னோர்களைப் பற்றிக் கவலையில்லை.
-வால்டேர்
பழைய துணி-புதிய கிழிசல்.
-எஸ்டோனியா