குடும்பப் பழமொழிகள்/மனிதன்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

 

மனிதன்

பல்லக்கில் இருப்பவன் மனிதன், பல்லக்குத் தூக்குபவனும் மனிதன் தான்.
-சீனா
உலகம் என்ற சாணையில் மனிதன் ஒரு கத்தி.
-ஆர்மீனியா
உலகம் என்ற பானையில் மனிதன் ஒரு கரண்டி.
-( ,, )
ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தான் என்பதற்கு, அவன் ஒரு வீடாவது கட்டியிருக்க வேண்டும், ஒரு மகனையாவது பெற்றிருக்க வேண்டும், அல்லது ஒரு நூலாவது எழுதியிருக்கவேண்டும்.
- இதாலி
மனிதன் காற்றடைத்த ஒரு தோற்பை.
-லத்தீன்
நீ கடலுடன் போட்டியிட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஓர் ஆறு.
-( ,, )
மனிதன் நடமாடும் பிணம்.
- ரஷ்யா
ஒருவன் பூரண மனிதனாக விளங்க வேண்டுமானால், அவன்

பொதுப் பள்ளியில் மூன்று ஆண்டுகளும், பல்கலைக் கழகத்தில் xராண்டும், சிறையில் இரண்டாண்டுகளும்

கழித்திருக்க வேண்டும்.
-( ,, )
ஒவ்வொரு மனிதனும் பொதுமக்களே.
-ஸ்பெயின்

மெலிந்தவனை அரை ஆள் என்றும், பருத்தவனை இரண்டு ஆள் என்றும் கணக்கிடுவதில்லை.

-ஆப்பிரிகா
மனிதன் தானே தனக்குச் சயித்தான்.
-இந்தியா
மலை இடம் பெயர்ந்து விட்டது என்று நீ கேள்விப்பட்டால் நம்பலாம்; ஆனால் ஒரு மனிதன் குணம் திருந்திவிட்டான் என்று கேட்டால், அதை நம்ப வேண்டாம்.
- அரேபியா
மனிதனும் விலங்குகளும் ஒன்றுபோலத்தான் இருக்கிறார்கள்.
-( ,, )
மேலான மனிதன் தேடுவது அவனுள்ளேயே இருக்கின்றது; சாதாரண மனிதன் தேடுவது மற்றவர்களிடம் இருக்கிறது.
-கன்ஃபூஷியஸ்

மனிதனைப் போல நடந்து கொள்பவனே மனிதன்.

-ஹாலந்து
வெட்கம் மனிதனை விட்டு விலகி நின்றால், அவன் விலங்காவான்.
-சுவின்பர்ன்

தெய்வப் படைப்பில் மனிதனே தலைசிறந்தவன்.

-இங்கிலாந்து
மனிதன் இயற்கையில் ஓர் அற்புதம்.
-இங்கிலாந்து
மனிதனுக்கு முதன்மையான பகைவன் மனிதனே.
-( ,, )
சிரிக்கும் மிருகம் மனிதன் ஒருவன் தான்.
-( ,, )
வெட்கப்படும் விலங்கு மனிதன் ஒருவனே.
- மார்க்ட்வெயின்
மனிதர்களுக்கு மனம் பளிங்கு, பெண்களுக்கு மனம் மெழுகு.
-ஷேக்ஸ்பியர்
இரக்கமற்ற தன்மையைக் காட்டிலும் மனிதனுக்கு இழிவானது எதுவுமில்லை.
-ஸ்பென்ஸர்
புத்தகங்களைப் படிப்பதைக் காட்டிலும், மனிதர்களைப் படிக்க வேண்டியது அவசியம்.
-ஃபிரான்ஸ்
மனிதன் தனக்குள் ஒரு கொடிய விலங்கை வைத்திருக்கிறான்.
-ஜெர்மனி
மிருகத்தையும் அதிமானிடனையும் பிணைத்துக் கட்டும் கயிறு மனிதன்.
-நீட்ஷே
(மனிதனே தன்னிலும் மேம்பட்ட அதிமானிடனாகப் பரிணமிக்க முடியும் என்ற கொள்கையுடையவர் நீட்ஷே, என்ற தத்துவஞானி.)
மனிதனுக்கு மனிதன் கடவுள்.
- கிரீஸ்
பெரும்பாலான மனிதர் தீயவர்.
-( ,, )
மனிதன் பகுத்தறிவுள்ள விலங்கு.
-லத்தீன்
மனிதன் தனக்கு எவ்வளவு வேண்டியவனோ அதைவிட அதிகமாகத் தேவர்களுக்கு வேண்டியவன்.
-( ,, )
மனிதனுக்கு மனிதன் ஓநாயாக இருக்கிறான்.
-( ,, )
மனித சமூகத்தை விட்டு மேலெழுந்து நிற்காத மனிதன் ஓர் அற்பப் பொருளாவான்.
-செனீகா
ஒரு மனிதனைத் தெரிந்து கொள்வதினும், பத்து நாடுகளைத் தெரிந்து கொள்ளல் எளிது.
-யூதர்