குடும்பப் பழமொழிகள்/விருந்து

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

விருந்து

வீட்டிலிருக்கும் விருந்தாளி கடவுளுக்கு நிகரானவர்.

-ஸெக்
வருகிற விருந்தினரை வரவேற்று, போகிறவரை விரைவில் வழியனுப்பு.
-போப்
விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நாள்.
- தமிழ்நாடு
மருந்தே யாயினும் விருந்தோடு உண்.
-( , , )
முதல் நாள் விருந்தாளி, மறுநாள் தொந்தரவு.
- இந்தியா
அம்மான் வீடானாலும், ஏழு நாட்களுக்குத்தான் வசதியாயிருக்கும்.
-( , , )

விருந்தென்றால், வீடு நிறையக் கூட்டம்; உபவாச

மென்றால், உலகமே திரும்பிப் பார்ப்பதில்லை.
-சீனா
விருந்தினன் நாத்திகனாயினும், அவனைக் கௌரவிக்க வேண்டும்.
-அரேபியா
அழைத்து வந்தவனை விட, அழையாமல் வந்தவன் மேல்.
- கால்மிக்

விருந்துச் சாப்பாடு கடனாக அளிக்கப்படுவது.

- ஆப்கானிஸ்தானம்

[நாமும் திரும்ப விருந்தளிக்க வேண்டும்.]
நேரம் கெட்ட நேரத்தில் வீட்டுக்கு வரும் விருந்தாளி துருக்கியனை விட மோசமானவன்.

-பல்கேரியா
வீட்டு அம்மாளின் விருந்தாளி பாக்கியசாலி, வீட்டுக்காரனின் விருந்தாளி பாக்கியமற்றவன்
-ஃபின்லந்து
விருந்தாளியின் பார்வை கூர்மையானது.
-ஐஸ்லந்து

முன் தகவலோடு வரவும், அன்புடன் வழியனுப்பும்படி

- போய்விடவும்.- இதுதான் நல்ல விருந்தாளிக்கு அடையாளம்.
-லிதுவேனியா
விருந்தாளி அதிகாலையில் எழுந்திருந்தால், இரவில் அவன் நம்முடன் தங்க விரும்புகிறான் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
-ரஷ்யா
விருந்தினரின் முதுகுப்புறம்தான் அழகு.
- ஸ்பெயின்
விருந்தினர்கள் தங்கள் வீடுகளுக்குத் திரும்புவதை மறந்து விடக்கூடாது.
-சுவீடன்

புது விருந்தை வீட்டினுள் அழையாமலிருத்தல் கேவலம், வந்த விருந்தை வெளியேற்றுவது அதைவிட மோசம்.

-லத்தீன்
அதிக உபசாரம் அபசாரத்திற்கு அறிகுறி.
-சீனா
கடன் வாங்கி விருந்துகள் நடத்தி ஆண்டியாக வேண்டாம்.
-அபாகிரைஃபா
மற்றொருவர் மாளிகையில் விருந்து நன்றாகத்தான் இருக்கும்.
-ஹாலந்து
விருந்து முடிந்த பிறகு மனிதன் தலையைச் சொறிகிறான்.
-ஃபிரான்ஸ்
விருந்து நடத்திக் கொள்ளக் காலம் இருக்கிறது.
-( , , )
மூடர்கள் விருந்து நடத்துகிறார்கள், அறிவாளிகள் அதை அநுபவிக்கிறார்கள்.
-இதாலி
இன்று விருந்து, நாளை உபவாசம்.
- லத்தீன்
பெரிய விருந்தும் சிறிது நேரம்தான்.
-யூதர்
விருந்தினால் வைத்தியர்களுக்கு வேட்டை.
- இங்கிலாந்து
விருந்து நடத்தினால் நண்பர்கள் கிடைத்து விட மாட்டார்கள்.
-( , , )