குடும்பப் பழமொழிகள்/வீடு

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

வீடு

ஒவ்வொரு வீடும் ஓர் உலகம்.
-ஸ்பெயின்
சின்ன வீடானாலும், சொந்த வீடு வேண்டும்.
- லிதுவேனியா
நாயில்லாத வீடு குருடு, சேவலில்லாத வீடு ஊமை.
-( ,, )
உயரே ஏறிப் பார் : எல்லா வீடுகளும் ஒரே மாதிரியாகவே தோன்றுகின்றன.
- இந்தியா
யானை அசைந்து கொண்டே தின்னும், வீடு நின்று கொண்டே தின்னும்.
- தமிழ்நாடு
தொலைவிலே தங்க மழை பெய்தாலும், வீட்டைச் சுற்றி ஆலங்கட்டியே மழையாகப் பெய்தாலும், வீடுதான் சிறந்தது.
-மலாய்

ஏழுமுறை இருக்கையை மாற்றுவோன் ஆண்டியாவான்.

-( ,, )

கட்டடம் கட்டுதல் இனிமையாக எளிமையடையும் வழி.

- இங்கிலாந்து

வீட்டைக் கட்டிப் பாராதவன் மண்ணிலிருந்து சுவர்கள்

முளைத்திருப்பதாக எண்ணுவான்.
-எஸ்டோனியா
வீடு இல்லாளின் உலகம், உலகம் மனிதனின் வீடு.
-( ,, )
நிலைப் படியிலே அமர்ந்திருப்பவன் எல்லோருக்கும் தடையாயிருப்பான்.
- நார்வே
வீட்டுக்குக் கேடு வருவது பின்கதவினால்தான்.
-ரஷ்யா
நம் வீடு இறைவனுடையது.
-செர்பியா
வீட்டைவிட்டு ஓடுபவன் வீட்டுக்கே திரும்பி வருவான்.
-ஸ்பெயின்
ஒரு வீட்டை வாங்குமுன், அக்கம் பக்கத்தில் வசிப்பவர்களைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
-யூதர்
ஒவ்வொரு விலங்கும் தன் குகையில் உறுமும்.
- ஆப்பிரிகா
வீட்டைப் பெருக்குவோன் துடைப்பத்தின் மீது அமரக் கூடாது.
-( ,, )
தன் வீட்டுக்குத் திரும்பிவரும் மனிதன் தீய சகுனங்களைப் பொருட்படுத்த மாட்டான்.
-( ,, )
பாழடைந்த வீட்டிலெல்லாம் ஒரு பேய் இருக்கும்.
- எகிப்து
வீடு அன்பு நிறைந்த இடம்.
-ஆப்பிரிகா
பாதி வீட்டில் குடியிருந்தால் பாதி நரகம்.
-ஜெர்மனி
பழைய வீடுகளில் எலிகள் அதிகம், பழைய துணிகளில் பேன்கள் அதிகம்.
-( ,, )
ஒரே கழியைக் கொண்டு எப்படி வீடு கட்ட முடியும்?
-சீனா
கட்டிய வீடு கிடைக்கும், ஆனால் மனைவியை நாம்தான் கட்டிக் கொள்ள வேண்டும்.
-இங்கிலாந்து
மனிதனுக்குத் தன் வீடுதான் மாளிகை.
-( ,, )

முறையில்லாத வாடகைக்காரனைவிட, காலி வீடே

மேலானது.
-( ,, )
சத்திரத்தின் பக்கத்திலும், முக்குமுனையிலும் உள்ள வீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டாம்.
-( ,, )
வீட்டைப் பார்க்கிலும் கதவு பெரிதா யிருக்கக் கூடாது.
-( ,, )

வீட்டைப் பார்த்தே உடையவனை அறிந்து கொள்ளலாம்.

-( ,, )

வாழ்க்கையின் இன்பத்திற்குப் பலவகை இன்பங்கள்

தேவை; ஆதலால் அடிக்கடி உன் வீட்டை மாற்றிக் கொள்ளவும்.
-அரேபியா
வெளியே விளக்கு வேண்டும், வீட்டிலே அனல் வேண்டும்.
-ஆர்மீனியா

[விளக்கு-வழி காண்பதற்காக; அனல்-குளிர் காய்வதற்காக.)

வெறும் கையோடு வீடு திரும்பினால், உன்னை வீட்டுக்கு உடையவனாக. எண்ணிக் கொள்ள வேண்டாம்.
-பல்கேரியா
[வீட்டில் அனைவரும் அலட்சியமாக எண்ணுவர்.]
வீடில்லாத மனிதன் கூடில்லாத பறவை.
-ஃபிரான்ஸ்
இதயம் எங்கே தங்கியுள்ளதோ அதுவே வீடு.
- லத்தீன்
என் வீட்டில் நானே அரசன்.
-ஸ்பெயின்
தன் வீட்டில் அமைதி கிடைக்காதவன் பூலோக நரகில் இருக்கிறான்.
- துருக்கி