குடும்பப் பழமொழிகள்/வைத்தியம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

வைத்தியம்

காலம்தான் தலை சிறந்த வைத்தியர்.
-யூதர்
ஆயிரம் பேரைக் கொன்றவன் அரை வைத்தியன்.
- தமிழ் நாடு
வைத்தியரின் மரங்களுக்கு நம் கண்ணீர்தான் தண்ணீர்.
- இந்தியா
வைத்தியருக்கு மூக்கிலே படர்தாமரை.
-( , ,)
அரைகுறை வைத்தியனால் உயிருக்கு ஆபத்து, அரைகுறை முல்லாவால் சமயத்திற்கே ஆபத்து.
-( , ,)

[முல்லா- முஸ்லிம்களின் குரு]

நீதிபதி, வைத்தியர் இருவரிடமிருந்தும் இறைவன் என்னைக் காப்பானாக.
-துருக்கி
உடலைக் குணப்படுத்தலாம், மனதைக் குணப்படுத்த முடியாது.
-சீனா

வைத்தியர் தூரத்திலிருந்து கொண்டே மருந்து அனுப்புதல், குருட்டுக் கண்ணால் பார்ப்பது போலாகும்.

-யூதர்
இலவச வைத்தியம் - பயனற்ற மருந்தாயிருக்கும்.
-( , ,)
நோயை சொன்னால்தான், குணமாக மருந்து கிடைக்கும்.
- ஃபிரான்ஸ்
வைத்தியர் வந்தாலே, நோய் குணமாகத் தொடங்கிவிடும்.
-( , ,)
வைத்தியர்கள் மட்டும் பொய் சொல்ல அனுமதியுண்டு.
-( , ,)
மெத்தப் படித்த வைத்தியரை விட ஆக்கமுள்ள வைத்தியர் மேல்.
-ஜெர்மனி

வைத்தியர் இளமையா யிருந்தால், எப்பொழுதும் மூன்று

சவக்குழிகள் தயாரா யிருக்கவேண்டும்.
-ஜெர்மனி
வைத்தியனுக்கு மூன்று விஷயங்கள் தேவை - சிங்கத்தின் இதயம், பெண்ணின் கரம், கழுகின் பார்வை.
-( , ,)
நோயைக் கொன்றாலும், ஆளைக் கொன்றாலும், வைத்தியருக்கு 'ஃபீஸ்' உண்டு,
- போலந்து
பிச்சைக்காரர்களுக்குள் அவ்வளவு துவேஷம் கிடையாது. வைத்தியர்களுக்குள்ளே அதிக வெறுப்பு உண்டு.
-( , ,)
தனக்குத் தானே வைத்தியம் செய்து கொள்பவனுடைய நோயாளி மூடன்.
-இங்கிலாந்து

பல வைத்தியர்கள் பார்த்தால், மரணம் நிச்சயம்தான்.

-ஸெக்
தண்டனை யடையாமல் கொல்லக்கூடியவர் வைத்தியர் ஒருவரே.
-ஹங்கேரி

எல்லோரும் ஆரோக்கியமா யிருந்தால், வைத்தியர் பாடு

திண்டாட்டம்.
-( , ,)
கடுமையான நோய்க்குக் கடவுளே வைத்தியர்.
-( , ,)
ஒரு தொழிலும் தெரியாதவன் வைத்தியனாகிறான்.
- இதாலி

வைத்தியர்கள் அதிகமானால், நோய்கள் பெருகும்.

-போர்ச்சுகல்
வைத்தியர்களும் நீதிபதிகளும் பயமில்லாமல் கொலை செய்கிறார்கள்.
- ரஷ்யா

ஒவ்வொரு பிணிக்கும் வைத்தியரை நாடவேண்டாம்; ஒவ்வொரு வழக்குக்கும் வக்கீலை நாட வேண்டாம்.

-ஸ்பெயின்
மரணம்தான் கடைசி வைத்தியர்.
-( , ,)
நீ வைத்தியரை வெறுத்தால், பிணியையும் வெறுக்க வேண்டும்.
- ஆப்பிரிகா
அநுபவமில்லாதவன் வைத்தியரைக் குணப்படுத்திவிடுவான்.
-( , ,)
நீயோ வைத்தியரை ஏமாற்றிவிட்டாய்; அடுத்த நோய்க்குச் சொந்த வைத்தியம் செய்துகொள்.
-( , ,)

வைத்தியர்களில் வயதானவர், வக்கீல்களில் வாலிபர்.

- இங்கிலாந்து
குணப்படுத்துவது கடவுள், சம்மானம் பெறுவது வைத்தியர்.
-( , ,)
தேவை வருமுன்பே வைத்தியருக்கு மரியாதை செய்ய வேண்டும்.
-( , ,)
வைத்தியரிடத்திலும் வக்கீலிடத்திலும் உண்மையை மறைக்காதே.
-இதாலி

வைத்தியனுக்குக் கொடுப்பதை வாணியனுக்குக் கொடு.

- தமிழ் நாடு
ஒன்றும் தெரியாத வைத்தியன் கொலைகாரனைத் தவிர வேறில்லை.
-சீனா

வாலிப நாவிதன், வாலிப வைத்தியன் இருவரிடமும்

எச்சரிக்கையா யிருக்கவேண்டும்.
- இங்கிலாந்து

வைத்தியர் குணமாக்கினால் சூரியனுக்குத் தெரியும், வைத்தியர் கொன்று விட்டால், பூமிக்குத் தெரியும்.

-( , , )
வைத்தியர்கள் கலந்து ஆலோசிப்பதற்குள், நோயாளி இறந்து விடுகிறான்.
-( , , )
வைத்தியருக்குக் கொடுப்பதை ரொட்டிக்காரனுக்குக் கொடு.
-ஃபிரான்ஸ்
வைத்தியருக்குக் கொடுப்பதை இறைச்சிக்காரனுக்குக் கொடு.
-ஃபிரான்ஸ்
நோயைக் காட்டிலும் வைத்தியருக்கு அஞ்ச வேண்டும்.
-( , , )
ஒவ்வொரு வைத்தியரும் தம் மாத்திரைகளே உயர்ந்தவை என்று எண்ணுகிறார்.
-ஜெர்மனி
புது வைத்தியர் புதிதாகச் சவக்குழி தோண்டுபவர்.
-( , , )

நல்ல வைத்தியர் எவரும் தாம் மருந்து உண்பதில்லை.

-இதாலி
வைத்தியர் மனத்திற்கு ஆறுதலளிப்பவரைத் தவிர வேறில்லை.
-லத்தீன்
நோய்களுக்கு அஞ்சி ஓடும் பொழுது, நீங்கள் வைத்தியர் கைகளில் சிக்குகிறீர்கள்.
-( , , )
சூரியன் ஒரு போதும் வராத இடத்திற்கு வைத்தியர் அடிக்கடி வருவார்.
- ஸெக்