திருமந்திரம்/மூன்றாந் தந்திரம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

திருமந்திரம் - மூன்றாந் தந்திரம்[தொகு]

அட்டாங்க யோகம்[தொகு]

 1. உரைத்தன வற்கரி ஒன்று மூடிய
  நிரைத்த இராசி நிரைமுறை எண்ணிப்
  பிரச்சதம் எட்டும் பேசியே நந்தி
  நிரைத்த இயமம் நியமஞ்செய் தானே.
 2. செய்த இயம நியமஞ் சமாதிசென்
  றுய்யப் பராசக்fதி உத்தர பூருவ
  மெய்த கவச நியாசங்கள் முத்திரை
  எய்த வுரைசெய்வன் இந்நிலை தானே.
 3. அந்நெறி இந்நெறி என்னாதட் டாங்கத்
  தன்னெறி சென்று சமாதியி லேநின்மின்
  நன்னெறி செல்வார்க்கு ஞானத்தி லேகலாம்
  புன்னெறி யாகத்திற் போக்கில்லை யாகுமே.
 4. இயம நியமமே எண்ணிலா ஆதனம்
  நயமுறு பிராணாயா மம்(1)பிரத்தி யாகாரஞ்
  சயமிகு தாரணை தியானஞ்f சமாதி
  அயமுறும் அட்டாங்க மாவது மாமே.

இயமம்[தொகு]

 1. எழுந்துநீர் பெய்யினும் எட்டுத் திசையுஞ்
  செழுந்த ணியமங்கள் செய்மினென் றண்ணல்
  கொழுந்தண் பவளக் குளிர்சடை யோடே
  அழுந்திய நால்வர்க் கருள்புரிந் தானே.
 2. கொல்லான்பொய் கூறான் களவிலான் எண்குணன்
  நல்லான் அடக்க முடையான் நடுச்செய்ய
  வல்லான் பகுந்துண்பான் மாசிலான் கட்காமம்
  இல்லான் இயமத் திடையில்நின் றானே.

நியமம்[தொகு]

 1. ஆதியை வேதத்தின் அப்பொரு ளானைச்
  சோதியை ஆங்கே சுடுகின்ற அங்கியைப்
  பாதியுள் மன்னும் பரசக்தி யோடுடன்
  நீதி யுணர்ந்து நியமத்த னாமே.
 2. தூய்மை அருளூண் சுருக்கம் பொறைசெவ்வை
  வாய்மை நிலைமை வளர்த்தலே மற்றிவை
  காமங் களவு கொலையெனக் காண்பவை
  நேமியீ ரைந்து நியமத்த னாமே.
 3. தவஞ்செபஞ் சந்தோடம் ஆத்திகந் தானஞ்
  சிவன்றன் விரதமே சித்தாந்தக் கேள்வி
  மகஞ்சிவ பூசையொண் மதிசொல்லீர் ஐந்து
  நிவம்பல செய்யின் நியமத்த னாமே.

ஆதனம்[தொகு]

 1. பங்கய மாதி பரந்தபல் ஆதனம்
  அங்குள வாம்இரு நாலும் அவற்றினுள்
  சொங்கில்லை யாகச் சுவத்திக மெனமிகத்
  தங்க இருப்பத் தலைவனு மாமே.
 2. ஓரணை யப்பத மூருவின் மேலேறிட்
  டார வலித்ததன் மேல்வைத் தழகுறச்
  சீர்திகழ் கைகள் அதனைத்தன் மேல்வைக்கப்
  பார்திகழ் பத்மா சனமென லாகுமே.
 3. துரிசில் வலக்காலைத் தோன்றவே மேல்வைத்து
  அரிய முழந்தாளி லங்கையை நீட்டி
  உருசி யொடுமுடல் செவ்வே யிருத்திப்
  பரிசு பெறுமது பத்திரா சனமே.
 4. ஒக்க அடியிணை யூருவில் ஏறிட்டு
  முக்கி யுடலை முழங்கை தனில்ஏற்றித்
  தொக்க அறிந்து துளங்கா திருந்திடிற்
  குக்குட ஆசனங் கொள்ளலு மாமே.
 5. பாத முழந்தாளிற் பாணி களைநீட்டி
  ஆதர வோடும்வாய் அங்காந் தழகுறக்
  கோதில் நயனங் கொடிமூக்கி லேயுறச்
  சீர்திகழ் சிங்கா தனமெனச் செப்புமே.
 6. பத்திரங் கோமுகம் பங்கயங் கேசரி
  சொத்திரம் வீரஞ் சுகாதனம் ஓரேழு
  முத்தம மாமுது ஆசனம் எட்டெட்டுப்
  பத்தொடு நூறு பலஆ சனமே.

பிராணாயாமம்[தொகு]

 1. ஐவர்க்கு நாயகன் அவ்வூர்த் தலைமகன்
  உய்யக்கொண்டேறுங் குதிரைமற் றொன்றுண்டு
  மெய்யர்க்குப்பற்றுக்கொடுக்குங் கொடாதுபோய்ப்
  பொய்யரைத் துள்ளி விழுத்திடுந் தானே.
 2. ஆரிய னல்லன் குதிரை இரண்டுள
  வீசிப் பிடிக்கும் விரகறி வாரில்லை
  கூரிய நாதன் குருவின் அருள்பெற்றால்
  வாரிப் பிடிக்க வசப்படுந் தானே.
 3. புள்ளினும் மிக்க புரவியை மேற்கொண்டாற்
  கள்ளுண்ண வேண்டாந் தானே களிதருந்
  துள்ளி நடப்பிக்குஞ் சோம்பு தவிர்ப்பிக்கும்
  உள்ளது சொன்னோம் உணர்வுடை யோருக்கே.
 4. பிராணன் மனத்தொடும் பேரா தடங்கிப்
  பிராண னிருக்கிற் பிறப்பிறப் பில்லை
  பிராணன் மடைமாறிப் பேச்சறி வித்துப்
  பிராண னடைபேறு பெற்றுண்டீர் நீரே.
 5. ஏறுதல் பூரகம் ஈரெட்டு வாமத்தால்
  ஆறுதல் கும்பம் அறுபத்து நாலதில்
  ஊறுதல் முப்பத் திரண்டதி ரேசகம்
  மாறுதல் ஒன்றின் கண் வஞ்சக மாமே.
 6. வளியினை வாங்கி வயத்தில் அடக்கில்
  பளிங்கொத்துக் காயம் பழுக்கினும் பிஞ்சாந்
  தௌiயக் குருவின் திருவருள் பெற்றால்
  வளியினும் வேட்டு வளியனு மாமே.