நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம்/திருப்பல்லாண்டு

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

திருப்பல்லாண்டுபன்னிரண்டு வைணவ ஆழ்வார்களில் ஒருவரான பெரியாழ்வார் பாடிய நூல் ஆகும்.

இது 12 பாடல்களால் ஆனது. வைணவப் பக்தி நூல்களின் தொகுப்பான நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தத்தின் முதலாயிரத்தில் 1 தொடக்கம் 12 வரையுள்ள பாடல்கள் திருப்பல்லாண்டு பாடல்கள் ஆகும்.

காப்பு

குறள்வெண்செந்துறை


பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு*

பலகோடி நூறாயிரம்

மல்லாண்ட திண்தோள் மணிவண்ணா!* உன்

சேவடி செவ்வித்திருக்காப்பு (1)


அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

அடியோ மோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றி யாயிரம் பல்லாண்டு*

வடிவாய் நின்வல மார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு*

வடிவார் சோதி வலத்துறையும் சுடராழியும் பல்லாண்டு*

படைபோர் புக்கு முழங்குமப் பாஞ்சசன்னியமும் பல்லாண்டே. (2)


வாழாட்பட்டு நின்றீருள்ளீரேல் வந்துமண்ணும் மணமும் கொண்மிண்*

கூழாட்பட்டு நின்றீர்களை யெங்கள் குழுவினில் புகுத லொட்டோம்*

ஏழாட்காலும் பழிபபிலோம் நாங்கள் இராக்கதர்வாழ் இலங்கை*

பாழாளாகப் படைபொருதானுக்குப் பல்லாணடு கூறுதுமே.* (3)


ஏடுநிலத்தில் இடுவதன் முன்னம் வந்து எங்கள் குழாம் புகுந்து*

கூடுமனமுடையீர் வரம்பொழி வந்தொல்லைக் கூடுமினோ*

நாடுநகரமும் நன்கறிய நமோநாராயணா வென்று*

பாடுமனமுடைப் பத்தருள்ளீர்! வந்து பல்லாணடு கூறுமினே. (4)


அண்டக்குலத்துக் கதிபதியாகி அசுரர் இராக்கதரை*

இண்டைக்குலத்தை எடுத்துக் களைந்த இருடிகேசன் றனக்கு*

தொண்டைக்குலத்தில் உள்ளீர்!வந்தடி தொழுது ஆயிரநாமம் சொல்லி*

பண்டைக்குலத்தைத் தவிர்ந்து பல்லாணடு பல்லாயிரத்தாண்டென்மின. (5)


எந்தை தந்தை தந்தை தந்தை தம்மூத்தப்பன் ஏழ்படிகால் தொடங்கி*

வந்து வழிவழி ஆட்செய்கின்றோம்* திருவோணத்திரு விழவில்

அந்தியம் போதில் அரியுருவாகி அரியை யழித்தவனை*

பந்தனை தீரப் பல்லாணடு பல்லாயிரத்தாண் டென்று பாடுதுமே. (6)


தீயிற்பொழிகின்ற செஞ்சுடராழி திகழ்திருச் சக்கரத்தின்*

கோயிற்பொறியாலே ஒற்றுண்டு நின்று குடிகுடி ஆட்செய்கின்றோம்*

மாயப்பொருபடை வாணனை ஆயிரம்தோளும் பொழிகுருதி

பாய*சுழற்றிய ஆழிவல்லானுக்குப் பல்லாண்டு கூறுதுமே. (7)


நெய்யிடை நல்லதோர் சோறும் நியதமும் அத்தாணிச் சேவகமும்*

கையடைக்காயும் கழுத்துக்குப் பூணொடு காதுக்குக் குண்டலமும்*

மெய்யிட நல்லதோர் சாந்தமும்தந்து என்னை வெள்ளுயிராக்க வல்ல*

பையுடை நாகப்பகைக் கொடியானுக்குப் பல்லாண்டு கூறுவனே. (8)


உடுத்துக் களைந்தநின் பீதகவாடை யுடுத்துக் கலத்ததுண்டு*

தொடுத்த துழாய்மலர் சூடிக்களைந்தன சூடுமித் தொண்டர்களோம்*

விடுத்த திசைக் கருமம் திருத்தி திருவோணத் திருவிழவில்*

படுத்தபைந்நாகணைப் பள்ளி கொண்டானுக்குப் பல்லாண்டு கூறுதுமே. (9)


எந்நாள் எம்பெருமான் உன்றனுக் கடியோமென் றெழுத்துப்பட்ட

அந்நாளே* அடியோங்கள் அடிக்குடில் வீடுபெற் றுய்ந்ததுகாண்*

செந்நாள் தோற்றித் திருமதுரையுட் சிலைகுனித்து *ஐந்தலைய

பைநாகத்தலைப் பாய்ந்தவனே! உன்னைப் பல்லாண்டு கூறுதுமே. (10)


அல்வழக்கொன்று மில்லா அணிகோட்டியர்கோன்* அபிமான துங்கன்

செல்வனைபபோலத் திருமாலே! நானும் உனக்குப் பழவடியேன்*

நல்லவகையால் ந்மோநாராயணா வெனறு நாமம் பலபரவி*

பல்வகையாலும் பவித்திரனே! உன்னைப் பல்லாண்டு கூறுவனே. (11)


பல்லாண்டென்று பவித்திரனைப் பரமேட்டியைச்* சார்ங்கமெனும்

வில்லாண்டான் தன்னை வில்லிபுத்தூர் விட்டுச்சித்தன் விரும்பியசொல்*

நல்லாண்டென்று நவின்றுரைப்பார் நமோநாராயணா வென்று*

பல்லாண்டும் பரமாத்மனைச் சூழ்ந்திருந் தேத்துவர் பல்லாண்டே. (12)


பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்