பக்கம்:அகத்திணைக் கொள்கைகள்.pdf/271

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பிரிவு வகைகள் 253 பின்பணி தானும் உரித்தென மொழிப." என்று மேலும் பாலைக்கு ஒரு பெரும் பொழுது வகுத்தனர் ஆசிரியர். கலத்திற் பிரிவு கருதியே பனிப் பொழுது பாலைக்கு வகுக்கப்பட்டது என்று கருதுவதில் தவறு ஒன்றும் இல்லை. எனினும் கலத்துப் பிரிவுப் பாடல்கள் தோன்றவில்லை. தலை மேல் வெம்மை, காற்கீழ் வெம்மை, நெஞ்சத்துள் வெம்மை இந் நிலையில் பாலைச் செலவினர் பெரும் பாழான தோற்றத்தைக் காண்கின்றனர் என்பதாக விளக்கஞ் செய்வர் தனி நாயக அடிகள். வெம்மை வளம் மிக்க சுரமும், அச்சுரத்துக் கோடைக் காலமும், அக்கால நண்பகலும் பிரிந்த காதலர்களின் காதற் சுரத் தையும் கவலைக் கொதிப்பையும் பெருக்க வல்லவை. நிலக் கொதிப்பும் காலக் கொதிப்பும் உள்ளக் கொதிப்பைத் தெளி வாகக் காட்டுபவையாகும். இதுகாரணமாகத் தான் சங்கச் சான்றோர்கள் நிலவழிப் பிரிவுகளையே பாலைத் திணையாக மிகுத்துப் பாடினர் போலும்! கடல்வழிப் பிரிவாயின், நில வெம்மையும் கால வெம்மையுமாகிய புறக் கொடுமையைப் புனைதற்கு இடம் இல்லையன்றோ? r ஒதற் பிரிவு: கல்வியின் பொருட்டுத் தலைவன் பிரிவான் என்பதனால், தலைவன் இதுகாறும் கல்வி பெற்றிலன் எனக் கருதுதல் வேண்டா. இதற்குமுன்பே அவன் நல்லாசிரியனை அடைந்து அறம், பொருள், இன்பம் வீடு ஆகிய நான்கு குறிக் கோள் பொருள்களை உணர்த்தும் நூல்களை யெல்லாம் முறைப் படி கற்றுத் துறை போகிய வித்தகனாவான். எவ்வளவுதான் கற்கினும் கல்வி கரையில அல்லவா? 'கற்றது கைமண் அளவு, கல்லாதது உலகளவு என்பது ஆன்றோர் கூற்றன்றோ? இன்று கூடப்பட்டங்களைப் பெற்று ஆராய்ச்சித் திறன் மிக்க அறிஞர்கள் வெளி நாடு சென்று, பல அறிவியல் துறைகளிலும் பொறி நுட்பத்துறைகளிலும் தொழில் நுணுக்கத் துறைகளிலும் மேலும் கற்று வ ரு வ ைத க் காண்கின்றோமன்றோ? ஒதற்பிரிவு என்பதற்கு இளம்பூரணர் தமது நாட் டகத்து வழங்காது பிற நாட்டகத்து வழங்கும் நூல் உளவன்றே, அவற்றினைக் கற்றல் வேண்டிப் பிரிதல்" என்று கூறியிருத்தல் இன்று வெளி நாடுகளுக்குச் சென்று கல்வி பெறும் வழக்கத்தை 7. டிெ-12 8. Nature in Ancient Tamil Poetry p-, 147