பக்கம்:அகத்திணைக் கொள்கைகள்.pdf/514

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


496 அகத்திணைக்கொள்கைகள் அரும்பெறல் அமிழ்தம் ஆர்பத மாகப் பெரும்பெயர் உலகம் பெறீஇயரோ அன்னை தம்இல் தமதுண் டன்ன சினைதொறும் தீம்பழம் தூங்கும் பலவின் ஒங்குமலை நாடனை வரும்என் றோளே." (அரும்பெறல் - பெறுவதற்கு அறிய, ஆர்பதம் - உண்ணும் உணவு, பெரும் பெயர் உலகம் - சுவர்க்கம்; பெரி இயர் . பெறுவாளாக தம் இல் - தம் வீடு; தமது - தமது முயற்சி யால் ஈட்டிய பொருள்; கினை - கிளை.) இப்பாட்டில் தோழி கூறும் வெளிப்படையான கருத்து : 'இனிமை தரும் சுளைகளை அகத்தே கொண்டிருந்தும் புறத்தே இன்னாத முட்களையுடையனவாய்க் காணப்படும் பலாக் கணி களையுடைய நாடன் வரும் என்று செவிலி கூறினாள்' என்பது. தோழி உணர்த்த விரும்பும் கருத்து: “உள்ளே வரைந்து கொண்டு இல்லறத்தொழுகி இன்பம் செய்வதாயிருந்தும், புறத்தே இன்னல் தரும் களவிலே காதலுடையான்போல் காணப்பட்டான் தலைவன்' என்பது. தோழிக்கூற்றின் புறத்தே பிறிதொரு பொருள் தோன்றினமையான் இறைச்சி ஆதலை அறிக. - - (4) களவில் ஒழுகி வரும் தலைவன் வரைவிடை வைத்துப் பொருள்வயிற் பிரிக்கின்றான். தாம் அவன் விருப்பப்படி செய்த நன்றியை மறவாது விரைவில் வரைந்து கொள்ளுமாறு வேண்டு கின்றாள் தோழி. இதனை உணர்த்தும் பாடற்பகுதி: கன்றுதன் பயமுலை மாந்த முன்றில் தினைபிடி உண்ணும் பெருங்கல் நாட!' (பயம்முலை-பாலுள்ள முலை; மாந்த-குடித்து நிற்ப; முன்றில்-வீட்டின் முன்னிடம்; பிடி - பெண் யானை: பெருங்கல்-பெரிய மலைகள்) இதில் தோழி உணர்த்திய வெளிப்படைப் பொருள் இது: 'கன்று தன் முலையை மாந்திக் கொண்டேயிருப்பத் தன் பசியைப் போக்குவதற்கும் அக் கன்றுக்குரிய பாலைப் பெறுவதற்கும் பிடி 16. டிெ. 83. 17 டிெ. 225.