பக்கம்:அகத்திய முனிவர் (கவி செகவீர பாண்டியனார்).pdf/52

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


இருப்பு: 45 “னன்றாமணி யை க்ெ காழுது இர ாமன். இமைே யாரும், கின்றதவ முற் று. ேெடி ()); ః '; டிப்ே 嵩நி; உன்றனருள் பெற்றிலர்கள்; உன்னருள்' சிம்ந்தேன் வென்றனன்.அனைத்துலகும் மேலினிதி.னென்ருன்’ † = -------- 'அமரருக்கும், அரிய தவமுடைப் பிற ரெகிர்க்கும் கிட்ைடிாதல் ஆத பிோருளே இன்று துருன் பெற்றேன்; - துருங்கே: ட்வென். க் உயர்ந்தேன்; ன்ை. ஆவ்வி எச்டிசி ங்கம் இவர்ைக்-கண்டித்ால் ஊண்டிான கலங்களிே.வியத்த மனங்

    • o, go

கன்சிந்திக்கிழ்த்து கொண்டாடியிருக்கும் அருன்மண்டி இதில் துேத்ரீன்- தி யுனர்கள். == * --- "ஆந்தல்ை கிர்த்தி வ்ேத்க் அருள்சு தறைத்தநீதித் ,-4 f- - " T. : H ു് * : : ~. = இந்ெேத் 'ே; 'கம்யூன்ச் ச்ெெேகுறி செலுத்தித்தியோர் இறகதக ரீசீக்க்கே இடர்துகிட்க்க்ேகி விண்டு பிறந்தனன் த்ன்ப்ெ பேர்திம்னத்திவர்பிேறப்பணுப்பான்” - : rلسياسية يباعي. يتم تجة وم என்ற்படி விதங்துகின் 2. அச்சிறந்த * { கரே இவர். கா ட்சி யாலடைந்த சிறப்பினை கினைந்து இங்கணக்களித்துக் துதி த்துள்ளார் என்ருல் இவர் மாட்சியை அளந்தறித்து எவர் மசாலலவலலாா இங்கன்ம உள ள்மகிழித்திபுகழ்ந்து கின்ற அவ் அருந்திறலாள்ன்" இப்பேருந்தகையா ளர் பேணி * பீச்சித்தர்-அலகுனன் மூன். தம் இடி த்தில் தங்து வைத் திருக்க அரிய வில்லையும், கடிய ஆரம்புகளையும், கெடியவாளை ம்ேடபின்பு ஆனுக்கு ஆதரித்அத்இகது.இத் இவர் ஆசி கூறி விடுத்தார். ஆர். அடுக்ஆத் தென்திசை போத்து ஆடிf ங் இகுத்து? து. త్వ இத்து.இல் `ಿ வி: Soo அாடன என் முகிலிய கெர்டியோர்ைக் ఫ్లఫ్ఫీషాల్, கொடுத்த נ: וויי ליי - דהר יי יי*