பக்கம்:அகநானூறு-மணிமிடை பவளம்-மூலமும் உரையும்-2.pdf/440

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
மூலமும் உரையும்
புலியூர்க்கேசிகன் ★ 425
 

மூலமும் உரையும்

புலியூர்க்கேசிகன் 425

  e செய்யுள் முதற் குறிப்பு அகராதி

(எண் - செய்யுள் எண்) அகலிரு விசும்பு 214 என்னெனப்படுங்கொல் அணங்குடைமுந்நீர் 207 எனலும் இறங்கு குரல் அத்தப்பாதிரி . 191 ஒடுங்கீர் ஓதி அம்ம வாழி கேளிர் 130 ஒழியச் சென்மார் அம்ம. கைம்மிக 141 ஓங்குநிலைத் தாழி அம்ம. பல்நாள் 249 ஓங்குமலைச்சிலம்பில் அம்ம. பொருள் 235 கடல்கண் பின்ன அம்ம.பொன்னின் 201 கடவுட் கற்பொடு அரம்போழ் அவ்வளை 125 கதிர்கையாக அரியற் பெண்டிர் 157 கயந்தலை மடப்பிடி அருஞ்சுரம் இறந்த 195 கரைபாய் வெண்திரை அரும்புமுதிர் 242 காணினி வாழி அலமரல் மழைக்கண் 233 கார் பயம் பொழிந்த அவரை ஆய்மலர் 243 கான் உயர் மருங்கில் அளிதோ தானே 239 கானப் பாதிரி அறம்தலைப்பிரியாது 173 கானலும் கழறாது அறன்கடைப்படாஅ 155 கிளைபாராட்டும் அறியாய் வாழி. 268 குடுமிக் கொக்கின் அன்பும் மடனும் 225 குணகடல் முகந்த ஆறுசெல் வம்பலர் 137 குவளை உண்கண் இகுளை கேட்டிசின் 138 குறியிறைக்குரம்பை இடம்படு 252 குன்றியன்ன கண் இருங்கழி மலர்ந்த 270 கூறாய் செய்வது இருபெருவேந்தர் 174 கூறுவம் கொல்லோ இரும்பிழி மாரி 122 கேளாய் எல்ல இரும்புலி தொலைத்த 272 கொளக் குறைபடாஅக் இருவிசும்பு அதிர 274 கோடுற நிவந்த இலங்குவளை நெகிழ 127 ாதை இணர இருமலர் அன்ன 142 சிலைஏறட்ட இலைஒழித்துஉலறிய 293 சிறியிலைநெல்லி உண்ணாமையின் 123 சிறுபுன்சிதலை உணர்குவென் 226 சீர்கெழு வியனகர்ச் உயிர் கலந்து 205 செய்வது தெரிந்திசின் உயிரினும் சிறந்த 245 செய்வினைப்பிரிதல் உரும் உரறு 158 செல்க பாக உலகுடன்நிழற்றிய 204 செவ்வீஞாழல் உலகு கிளர்ந்தன்ன 255 செறுவோர் செம்மல் உவக்குநாள் ஆயினும் 203 சென்மதி சிறக்க உள்ளல் வேண்டும் 129 தண்கதிர் மண்டிலம் உறுகழி மருங்கின் 230 தம்நயந்து உறைவோர் ஊருஞ்சேரியும் 220 தயங்குதிரைப்பெருங் எல்லையும் இரவும் 299 தாவில் நன்பொருள் எல்வளை ஞெகிழ 185 திதலை மாமை எவன்கொல் வாழி 250 திரை உழந்துஅசைஇய

2O6 132 160 285 275 147 176 184 164 165 199 232 234 193 261 170 218 290 278 183 210 133 292 198 * 211 162 266 296 289 294 149 219 281 143 ... 224 , 240 231 287 277 151 263 212 135 190