பக்கம்:அகநானூறு-மணிமிடை பவளம்-மூலமும் உரையும்-2.pdf/441

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


அகநானூறு - மணிமிடை பவளம்

426

துஞ்சுவதுபோல 139 பூங்கண் வேங்கை 182 துன்னருங் கானமும் 181 பெய்து புறந்தந்த 217 துனியின்று இயைந்த 241 பெருங்கடல் முகந்த 188 தூதும் சென்றன - 351 பெருங்கடல்வேட்டத்து 140 தெண்கழி விளைந்த 159 பெருமலைச் சிலம்பில் 282 தொடியணி முன்கை 285 பேருறை தலைஇய 194 தொடிதோள் இவர்க 169 பொறிவரிப்புறவின் 271 தொன்னலம் சிதைய 177 பொன் அடர்ந் தன்ன 280 தோள்புலம் பகலத் 187 மங்குல் மா மழை 294 தோளும் தொல்கவின் 209 மண்டிலம் மழுக 260 நகைநனி உடைத்தால் 180 மண்ணா முத்தம் 247 நகைநீ கேளாய் 248 மணிமருள மலர 236 நட்டோர் இன்மையும் 279 மதியிருப்பன்ன 192 நரைவிரா வுற்ற 254 மரந்தலை கரிந்து 169 நல்நெடுங் கதுப்பொடு 283 மழைஇல் வானம் 264 நல்மரம் குழிஇய 166 மன்று பாடவிந்து 128 நன்கலம் களிற்றோடு 124 மாமலர் வண்ணம் 197 நன்னன் உதியன் 258 மான்றமை அறியா 238 நனைவிளை நறவின் 221 முதைபடு பசுங்காட்டு 262 நாண்கொள் நுண் 215 முரசுடைச் செல்வர் 156 நாம்நகை உடையம் 121 மைப்புறப்புழுக்கின் 136 நாள்வலை முகந்த 300 யாம இரவின் 208 நிலம்நீரற்று 295 யாமம் நும்மொடு 168 நிலாவினிலங்கு 200 வயங்குமணிபொருத 167 நினவாய்செத்து 126 வயங்குவெள்.அருவிய 202 நீளிரும் பொய்கை 276 வயிரத்தன்ன - 178 நுதல் பசந்தன்றே 227 வருதும் என்ற 144 நுதலும் நுண்பசப்பு 171 வலமிகு முன்பின் 146 நெஞ்சு நடுங்கு 152 வாரணம் உரறும் 172 நெஞ்சு நெகிழ் தகுந 267 வானுறநிவந்த 222 நெடுங்கொடி 196 வானம் பெயர் வளம் 291 நோகோ யானே 153 வானம் வாய்ப்ப 134 பகல்செய் பல்கதிர்ப் 229 வானம் வேண்டா 186 பசும்பழப் பலவின் 189 விசும்புற நிவந்த் 131 பசைப்டு பச்சை 244 விசும்பு விசைத்து 273 படுமழைபொழிந்த 154 விண்ணதிர்புதலைஇய 163 பயங்கெழுதிருவின் 298 விண்தோய் சிமைய 179 பல்லிதழ் மென்மலர் 190 விளங்கிருஞ்சிமைய 215 பனைத்திரள் அன்ன 148 வினைநவில் யானை 213 பானாட் கங்குலும் 207 வினை.வயிற் பிரிதல் 161 பிணங்கு அரில் 256 வீங்கு விளம்பு 175 பினர்மோட்டு நந்தின் 246 வெள்ளிவிழுத்தொடி 286 பிரசப் பல்கிளை 228 வேர்முழுதுலறி 145 பிரிதல் வல்லியர் 223 வேலும் விளங்கின 259 பின்னுவிட நெறித்த 150 வேனிற் பாதிரி 257 புகையின் பொங்கி 265 வைகல் தோறும் 253 புன்காற் பாதிரி 237