பக்கம்:அசோகனுடைய சாஸனங்கள்.pdf/11

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

II


பிழை(sic) திருத்தம்

பக்கம் வரி பிழை திருத்தம்
2 11 ளுக்குக் கிடையில் ளுக்கிடையில்
9 12 முனிவருன் முனிவரின்
18 18, 19 ரும்மின்தேயின் ரும்மின்தேயியின்
20 20 ஏகாதிபத்தியத்துக் குப்பட்ட ஏகாதிபத்தியத்துக் குட்பட்ட
22 8 விருஷத்தின் விருக்ஷத்தின்
33 11 ஐந்தாம் நான்காம்
37 25 பிராசாரர் - பிரசாரர்
38 ‘மார்ஜின்' திபௌத்த பெளத்த
40 3 எட்டாம் ஒன்பதாம்
48 12 இரண்டாராயிரம் இரண்டாயிரம்
83 9 காணப்படுகிறது காணப்படுகின்றன
95 7 கி.பி. கி.மு.
104 II பற்றலாம். பற்றலாம்;
106 3 இச்சாஸனங்கள் இச்சாஸனங்களில்
122 15 சோம்பறுற்றோர் சோம்பலுற்றோர்
128 11 நிராவண்ச் நிவாரணச்
130 17 அந்த மகாமாத்திரர் அந்தமகாமாத்திரர்
131 15 தேன்; தேன்,
137 22 பக்ஷங்களில் பக்ஷங்களிலும்
148 19 ஊர்களுக்கும் ஊர்களிலும்
20 பிரதேசங்களுக்கும் பிரதேசங்களிலும்
152 3 களில் களின்
153 24 உள்ளத்தில் உள்ளவற்றில்
174 12 ஸூரேந்திரநாத் ஸுரேந்திரநாத்
18 விஸ்மித் ஸ்மித்