பக்கம்:அணுவின் ஆக்கம்.pdf/178

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

148

அணுவின் ஆக்கம்


பொன் இதழ்கள் பழைய நிலையை அடையும். இவ்வாறு இதழ்கள் விரிந்து சுருங்குவதைக் குறைந்த ஆற்றலையுடைய உருப்பெருக்கியால்15 அறிந்துகொள்ளலாம். அசைவின் வேகமே அயனியாதலின் தீவிரத்தைக் காட்டும்.

கைகர்-முல்லர் எண்-கருவி: கதிரியக்கமுள்ள பொருள்கள் வீசும் எதிர் மின்னிகள், ஆல்பா-துணுக்குகள் போன்ற மின்னூட்டம்பெற்ற துணுக்குகளை ஒவ்வொன்றாக எண்ணிக் கணக்கிடுவதற்கு அமைக்கப்பெற்ற கருவி இது. இதை இயற்றியவர்கள் செருமானிய நாட்டு கைகர், முல்லர் என்ற இரு அறிவியலறிஞர்கள். அவர்கள் பெயரைக் கொண்டே இது கைகர்-முல்லர் எண்-கருவி16 என்று வழங்கப்பெறுகின்றது. கைகர் எண்-கருவி என்றும் இதனை வழங்குவதுண்டு. அணுக்கள் வீசும் கதிர்வீச்சினைத் துப்பறிந்து காண்பதற்கு அமைந்த கருவிகளெல்லாவற்றிலும் மிகப் பெருவழக்காக இருப்பது இக்கருவிதான். இக்கருவியின்

கைகர் முல்லர் எண்-கருவி


படம் 25 அ

குடும்பத்தைச்சார்ந்த பல கருவிகள் உள்ளன ; ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருவிதத்தில் துப்பறியும் பணியைப் புரிந்துவருகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக, காமா-கதிர்களை மட்டிலும் கண்டறியும் கருவிகளும், ஆல்பா, அல்லது பீட்டா - துணுக்குகளைமட்டிலும் துப்பறிந்து காணும் கருவிகளும், பொது இயல்


15உருப்பெருக்கி-microscope.16 கைகர்-முல்லர் எண்-கருவி-Geiger counter (or G. M. counter)