பக்கம்:அணுவின் ஆக்கம்.pdf/347

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பின்னிணைப்பு-3

33露

Discoveries-sor(954. Hé

శ్రీ క" . IDisintegration - #65355gs,

தல், பிரிந்தழிதல் Disorder - G&srsis is go Dissolved minerals-é66G TË#5

தாதுப் பொருள்கள் Distribute - sistapf'ĠuuTesti Distilate - 61%-375.jth Division, process of - losis.já

கிரியை Dominant trait - gotátá, fift

கும் பண்பு | Dosimeter - GLTsr318i" 1 #

Drug - மருந்துச் சரக்கு Dynamic changes - goujść,

நிலை மாற்றம் Dynamo - ఊఅఉు பொறி

Eczema - STĖ Groter Egg - 350 &@5 Egg cello (upl62-á c5.5 Elastic collision - LËSH Ë

தன்மையுள்ள மோதுதல் Elasticity - offsir &#3 Electrically neutral-iāsārāory

நடு நிலை Electric current - tâ#Gs) -

i... iss, Electric motor-fish Soflu sāās;

பொறி . Electrical balance - 1835 &ffs

சமனிலை Electricity - 16553ryth

5 * negative - GT stř

மின்சாரம்

,, positive - Gof

மின்சாரம்

Electroscope - 156iráTuliq

,, gold-leaf - GLirsăr ளிைதழ் மின்காட்டி

Electron - 5r $ft É5örsof Electron volt - 'st soil-girós

வோல்ட்டு Electronics-sT#ff fisirsafu is: Electro static generator

மின் நிலையியல் மின்னுக்கி Element - 36 flinth Empirical - (pāghū Energy - soft psi) Engineer-பொறியியல்வல்லு,

நர் Enzyme - துரைப்புளியம் Epiepsy வலிப்பு நோய் Equipment-3(563$ GğrG#9 Erg - எறுழ் Etherial particles - ofisor

துணுக்குகள் Explosives - Galią. LaGẦgië

ö6鲈 Experiments - G&T;&résir Experimental animal-Gárà.

இனப் பிராணி Extraction - ാ தல்

Fats - கொழுப்புக்கள் Fertilize - &#5ò Gl=# 6irGiỳ Filament - @5ogp Film - 1663th First Class Compartment முதல் வகுப்புப் பெட்டி Fission - சிதைவு, பிளவுறல்,

பக்கு விடுதல் Fission products - விடும் பொருள்கள் Fissionable products - Láč விடும் பொருள்கள், பக்கு விடுதலால் உண்டாகும் விளைபொருள்கள் Flies - FFää6ir Florescent hue - Lisrusiri?

பான நிறம்

பக்கு