பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/104

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

// 98 அமுதத் தமிழிசை (தொடுப்பு)

கமா பதா; நிரிஸ்ா நிதநிப தநிபதநீ ஸ்ா ; ஸ்ா II . அன. லிடைப் பு ழு ப் போ ல் . உளம்வெம் பி-யான் . ; நிக்ாரிஸ்ா நிதநிப தநீஸ்ா | தநிபநிதப | மா, ப . அடைக்கலம் பு-க வந்தேன் உனை நம் - பி.கு கமபத நிஸ் கா ... Il . . (மனமிரங்காதா)

(முடிப்பு)

, நீதநீதா , ; நிதா பதபதநீரிஸ் நீ, நீ. தா !

..உன்னையல்லால்துணை என் வாழ் வி லே.வேறு | ; தநீதபா பநிதபமா, மா மா மபமமா ரிகா மா; l - ஒருவரை க் கா-ணேன் இந் | த உ.ல - கினி லே... (l ; கமாபதா நிரிஸ் நிதாஸ்நித | நிபாத நிபதநி | என் முறை கே-ளா-யோ . . இன்னலைத் | ஸ்ாநி ரீ, ஸ்ா || தீ . . ராயோ II

நிக்ாரிஸ்ா நிதநிப தாநிஸ்ா ( ; தநீதபாநிதபமா, கம பத உன் னருள் தா .. ரா யோ உவந்துகண்பாராயோ . .

— 0 —