பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/114

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

108 அமுதத் தமிழிசை (தொடுப்பு) ; மாகமாபா , நிமாபா ; மபா நிc | ஸ்ா ; ; ; 仙. o அந்தரரும் போற்றும் . . அரன் மக னை . . • l ; நிநீநிநீநீ , நிஸ்ா ஸ்ா ; பநீஸ்கஸ் நீபா ; ; ll . அருணகிரி. புக மும் | . அறு முக - னை . . || ; , மாகமா பநீ ஸ்க்ா க்ா | ; க்ாக்ம்ா க்ாஸ்ா ; ; il . . செந்தமிழ்க்கலை ஞா - ன . . தே சிக னை . . . || ; நிஸ்ாக்ஸ்ா ; நிஸ்ாநிபா 1 ; நிஸ்நிபநிப | மா,மகமபநி1 . திரு வருள் . புரிந்திடும் . குரு - பர னை குகனை ஸ்கா To I- (வந்தனை) (முடிப்பு)

, மாமா மமா மாமா மா கமபநி ஸ்நிபா மதிபா

6 . முந்தை வினைகள் வந்து . மூண் .. டுனைத் தொட பமமக கா | ஸ்மா கா, மா பா, நிமாபா | ரா . மு ன் மூ - வா சைப் பே யென்னும் | ; மபாநிc | நிஸ்ா ஸ்ா , ஸ்ா : மாயையில் அழி யா முன் | ; , ஸ்ாநிப்ா நிஸ்ாக்ா,க்ா ; , ஸ்ாக்ம்ா | . . அந்தகன் படைகொண்டு . . வந்துணை கப்ம்ா க்ாஸ்ஸ்ா || அழையா முன் |

நிஸ்ாக்ஸ்ா ஸ்ா,ஸ்நிப 虚1 ; பநிஸ்ா பா, | மநிபமக . அநித்திய யாக்கையைநோய் . மூப்பும். | அணுகா மபநி ஸ்க்ா

முன் ll . . (வந்தனை)