பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/116

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

110 அமுதத் தமிழிசை (தொடுப்பு)

தமாபதாஸ்ஸ்ாஸ்ா,ஸ்ா ;, ஸ்ாஸ்தா | ஸ்ா;ஸ்ாஸ்ா

ச.ர.வண பவ னென்னும் . சண் முக | ன .சி வ . i ; ரிம்ாரிஸ்ா தரிஸ்ா தா, ; பதா மபா தா ; ; ; l. சங்க ரன் - உ ம்ையாள் . தன் மக - னை . . . || ; தமாபதாஸ்ார் ம்ாம்ா ; , ம்ாம்ம்ா iரிஸ்ர் ; ; | அரு ண கிரிக்கு அ ருள் . . செய்த வ | ன . . . . H ; ரிம்ாரிஸ்ாதா மா, பதா ; , ஸ்ாதமா ரீஸா ரிமபத l . அகத்திய னுக்குத் தமிழ் தந்தவ னே-இங்கே-1 -(வரவேணும்) (முடிப்பு)

மமாமா,ரிமாமா,ஸ்ரி மாபதஸ்தாம ரீ. மரீஸா l . ஒருநாள் இருநாள் அல் | ல ஓ . ராயி ரம்,முறை நான் i ; மா, மா ;, ரிமா ரிஸா ; ஸ்ரீமபா ; தரிஸ்ா தா ; l . உள்ளம் .. உரு கி - | . உணர்வும் . பெரு கி - li ; தமாபதா ஸ்ஸ்ாஸ்ாஸ்ஸ்ா தஸ்ாரிம்ா | ரிஸ்ாரீ,ரீ

முரு கா - முரு கா என . முறையிட்டும் வா-ரா.த i ; ரிம்ாரிஸ்ா ஸ்தாம பததா தஸ்ாதமா ! . முனிவைத் தவிர்த்து என்பால் கரு ணே பு | ரீஸா ரிமபத H iரிய அன்பால் | -(வரவேணு, )