பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/120

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

114 அமுதத் தமிழிச்ை தார் ஸ்ாரிஸ் நிஸ்தப கமதப மப கரி ஸா || ஜெய வீ - . . ர | ஹ னு மா . . னை ! ஸ்மகரி ஸ்நிகழலா காரீகா, கமரி || த்யா .. னம் . செய் மன்மே. அவன் காமாபாதாபா 1. ஸ்நிதப்ரீஸ்ா ; தாt ரிஸ்நிஸ்தப || திரு வ ருள் . i து-ணே யினல் நல மே ... வும் 1 மகமரி கமபதாப ! தி-ன . ம்ே . . . . i காமாபாதாபா ஸ்நிதப ரீஸ்ா ; l க்iரிக்ா ம்ப்க்ரிஸ்ா தி ரு வ ருள் | து.ணே யினல் ந-ல- மே.வும் ! ரிஸ் நிஸ்தபமகமட, ! + தி-ன மே . . . . :) (ஜெய) (தொடுப்பு) காமாபாதாபா ஸ்ரிஸ்நிபாதாபா ஸ்நிரீஸ்ா ; ; | பயமென்னும் | ப-ல-வீ - னம் ஒ-ழி யும் . . | ; ; ரிஸ்நீஸ்ா | நீஸ்ா ம்க்க்ரிஸ்ா | ஸ்ாரீ ரிஸ்ஸ்நீ )ா || . . நே...ரும் பகை யா .. வும் இ ர வி - முன் . | பாதபதாம்ஸ் நிஸ்தப | மகமரி கமபதாப ப னி போ --- லே அ ழி . யும் . - l (ஜெய) (முடிப்பு) காமா பா; பா II பமபாதாபாதா | சிஸ் நிஸ்பதாபபா ! புக . ழோ - டு பொருள்வளம் . சேர்-க் கும் - | ;; தபமகமரி காமாதா பா ; காமப_கர் : ஸா | Humur - வாழ்-வில். புன் மையும். வஞ் - சப் பொ | லாபமகபமகமரி காமாபா ; ; l ரு . . மை யும் . . போக் கும் . l (தொடுப்பு போல்) இகவாழ்வின் இன்னல்களை நீக்கும் - என்றும் இனிதான | கலைஞானப் பெருமை உண் || டாக்கும் || ஜெய)