பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/128

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

122 அமுதத் தமிழிசை 2. நிரிஸ்நிதபா பமகரீ கமா பமநிதபா ; ; ; ; பமகரி ஸா ஆ. . . டி ய .வர் . இவர் | தா . . ன . . ... பொன் il . . ; ஸ்ரீகமா பாதாநீஸ்ா ; , ஸ்ாநீ.த பமகரிகமபத . அம்பலம்.தன் னிலே, . . உம் பர்-க | ளிக்க-நடம் || நிஸ் - - (ஆடியவர்) (தொடுப்பு) -- 1. ; பதாநீ நிஸ்ாநீரீஸ்ா ; நிஸ்ா ரீ, ஸ்ரீக்ா ரிஸ்ா | ஈடும் எடுப்பும்இல்லா . என்தாய் உமையாளுடன் i 2. பதாநீ நிஸ்ாநீரீஸ்ா ; நிஸ்ா ரீ, க்மாகாரிஸ்ா | ஈடும் எடுப்பும் இல்லா . என்தாய் உமையாளுடன் i ; ஸ்காரிஸ்ரிஸ் நிதபத நிஸ்ா ; நிஸ்ாநீத பமகரிகமபத || . கூ-டிப் பைந்தமிழ் இசை . பா டிப்ப ர-வ.சமாய் ! நிஸ் (ஆடியவர்) (முடிப்பு) 1 , நீநிநீ தஸ்நீதபா ; பதபமகரீ ; கமாபா , fi .. நாரதர் . வீ - ணு . . . கா .. னம் . இசைக்க. | ; , பாபபமகாரீ, ரிகரி ஸா. கமாபா பதநிதாபா, | . . நந்திதே.வன்முழ- வச் சந் தம் 1 . . முழ அக . | ; பதாநிறீ ; ஸ்ா ; ஸ்ா ; நிஸ்ாரிரீ ; கரீ ஸ்ா , | . சா ரதி . நாதன் . சதுர்மறை | . விரிக்க . | ஸ்ஸ்ா ரிக்ரிஸ்ா ஸ்நிதபத நிஸ்ா ;, ரிஸ் நிதா ! ச ன கா தி முனிவரெல்லாம் . கண்.டுள் | பாமகரீகமபத l - ளைம் களிக்க . . . (ஆடியவர்)