பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/130

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

124 அமுதத் தமிழிசை (தொடுப்பு) 1. ; மபாதபாஸ்ாஸ்ா,நிரீ ஸ்ஸ்ாஸ்ா,ஸ்ா ,நிரிஸ்தாதா || , வா டைக்குளிரில்.நடு நி சி யில் . எங் 1 கு-சென்று | 2. ; மபாதபாஸ்ாஸ்ா,க்ம்ா ரிஸ்ாஸ்ா,நிஸ் ரிம்ரிஸ்தாதா || வா டைக்குளிரில் நடு நி சி யில் எங் .. கு சென்று i நிரீஸ்ா,ஸ்ாநிஸ்ாதா,தா ; பதாநிஸ்ா நிரீஸ்நிபநிநி | வரு கின்ருய் மிக நன்ருய் | சாகசம் | புரிகின்ருய் || LJII)ГГ - * (ஆடை) (முடிப்பு) 1

ததாததாததாததாதா ( ; பதாநிஸ்ா நீநிரிஸ்நிபா II வளையல்கள்உடைந்துகையில் .வடுக்கள் உண் டாச்சே. | ; தநீபமாமரிரிமாஸரீஸா | ; ரிமாரிமா | பா;தநீப | . மதுரஇதழ்கள் கன் றிச் . சிதலமாய்ப் போச்சே || 1. ; மபாதபா ; ஸ்ஸ்ாஸ்ஸ்ா நிரீஸ்ா,ஸ்ா ஸ்நிரிஸ்தா ; || . ஒளிமிகும் எழில் முகம் வெளிரா க | லா .. ச்சே . | 2. . ம.பா.தபா;ஸ்ஸ்ாஸ்ஸ்ா க்ம்ாரீ , ஸ்ா ஸ்நிரிஸ்தா , !

. ஒளிமிகும் எழில் முகம் வெளிராக லா .. ச்சே . || நிரீரீ,நிஸ்ாஸ்ாததாதா | பதாநீ,ஸ்ா நிரிஸ்நிபாஸ்தி || ஒடியும்இடையும்நடையும் | தடுமாறிப் போ .... ச்சே, ! LILD - - (ஆடை) (முடிப்பு) 2 ; ததாதாததாதாதாதா ( ; பதாநிஸ்ா நீநிரிஸ்நிபா ! திருட்டுத்தனங்கள்எல்லாம் . தெரியா . தா - உன். | பதாநிபாமா ரிரீமரீஸா | ;ரிமாபா , தநீப பாபா II தேக.மெல்லாம்நகக்குறியேன் . புரியா | தா அந்தப் ! ; மபாதபாஸ்ா நீரீஸ்ா | ; நிரீஸ்ரீ ஸ்நிரிஸ்தா ; l . புரட்டுக் கா - ரன் தில்லை . . கனகச | பே ... சன் . | ; க்ம்ாரிஸ்ா ஸ்நிiரிஸ்தாதா | ; பதாநீத . முரட்டுத்தனத்துக்கெல்லாம் குருட்டுத்த நீஸ்ா, ரிஸ்நி il LJUDIT னமாய்இணங் கி , (ஆடை)