பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/132

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

126 அமுதத் தமிழிச்ை (எடுப்பு) * ஸரீஸபா ; பமபா தநீஸ்நிதபத பமரீகமf | . இவனையோ .. மண மா.லை.யிட எண் ணி-னை. | ; ஸ்ரீஸ் பமநிதபா,தநீ ஸ்ா;ஸ்நி | தபமரிரீகம | ரிஸ் . இது அடா . . த . செய லே..என் . . . மகளே . . . (இவனையோ) (தொடுப்பு) 1. மடாதயாதாநீஸ்ாஸ்ா : , ஸ்க்ரிஸ்ா ( ; தஸ் நிதபபா, ! . புவனமெல்லாம் சுற்றி ! . பிச்சையும் . எடுப்பான் . 2. சிஸ்ாரிஸ்ாததபதநீஸ்ா க்ம்ாரிஸ்ா தஸ்நிதபபா, ! . புவனமெல்லாம் சுற்றி . பிச்சையும் . எடுப்பான் . . ; தரீஸ்ாஸ்நீதாபாதநி ; ஸ்நீதபா நிதபம ரிகமரி . புலேயன்எச்சிலேஉண்டும் . . உதைபட்டும் களி.ப்.பான் | GYU/T - * (இவனையோ) (முடிப்பு) 1

பபா கமா பாபா , பபா மபதநிஸ்நிதபா பமரீகமரீ . சவமெரிந்திடும் . சுடு கா .... ட்டிடை வசிப்பான் i
கநீதபமரிகமா ரீலா | ; நிஸாரிஸா t பமநிதபா, ! . சாம் பலைப்பூ - சு வான் . பாம் பணி பு-னைவான் . il

(தொடுப்புபோல்) ; தவநிலை தவருத | ; யோகிபோல் நடிப்பான் i தலையிடைஇருபெண்கள் ! ; தரும்இன்பம் | குடிப்பான் i - (இவனையோ) (முடிப்பு) 2 ; அலியையும் ஈனகுலத் து அணங்கையும் கலந்தான் |

அடியவர்க்கருள்செய்யும் ; அறத்தொழில் மறந்தான் ! ; புலியுரி புனைவதல்லால் ; எதில் அவன் ; சிறந்தான் ! ; புவியில் உனக்கு எந்த வகையிலும் பொருந்தான் |

a (இவனையோ)