பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/134

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

128 அமுதத் தமிழிசை ஸ்ரிகமபாமகா ரீரிபமக ரிஸ்ஸா , ; நிஸாரிஸா | மா - யன் கோ பா ல க்ருஷ்ணன் | வ ரு வா- | ஸ்திரிஸ் ஸஇநீ H னே . என் . . |

பபாஸ்ஸா ரீ, கமதபமக கரி ஸ்ஸா ரிஸா ஸ்ா ; ; ; ||

மனம் கனிய இன்-பம் - த ரு வா - ைே . . . . (மாயன்) (தொடுப்பு) £ j īT, L JrT,LJ LD 35 LDLj LD 5 LI LD 5 | மரிகமா பா மக | கா யும் வெண்ணிலவெல்லா -ம் வீ ளு கு மபா; பாபா || மோ. எந்தன் |

, ரீரிகா மதாபா மா, கா | ஸ்ரீ ரீ,பமக ஸா, ஸ்ரிலா

. கற் பனைக் கன வெல்லாம் | நினை விகு மோ-ச-கி ஸ்நிநீ யே || (மாயன்) (முடிப்பு)

கபாமா, மகாரி மாகா ( ; ஸரிகமபா . சின் ன வயதில் எந்தன் . பின்னே .. |

மகாரிமகளிலா | தொடர்ந்துவந்து ||

, ஸாரிஸாஸாஸா ரிஸஸ்தி | ஸா, ரிகா கா மகரி . கன்னலென வே-வே ணு கா - ன ம | ழை ஸ்ரீலா |

பொழிந்து i (தொடுப்பு போல்)

, உன்னத சுகம் தந்து | ; , உள்ளம்த | ; , தன்னந்தளியே என்னை தவிக்க விட் னேக் கவர்ந்து |

டே மறைந்த | (மாயன்)