உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/143

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அமுதத் தமிழிசை (முடிப்பு) தநீதா, பநீதா , | பதப மாக ரிகாபா , அவர்க்கும் எனக்கும் . i இருக்கும் உற-வை. பதபமகா ஸ்ரீ காமககா |l Լ1ո , : : பாதாநித அகிலம் அறி யா - II தோ . - இந்த - 137 | | | மகாபதா பதாஸ்ா , | ஸ்க்ரீ ஸ்ஸ் நிதபதப மககரி | அபலையை மறந்தால் தெரி இெது | கதபாமகா ஸ்ரீ கபமக | ஸா ; ; ; ; ; | அவர்க்கே தெரிெ - தோ ...... | ; மகாவதாஸ்ாஸ்ா | தரிஸ் ஸ்நிதா ஸ்ா , ஸ்ஸ்ா || . எவர்க்கும் இரங்கும் i இயல்பு-ட்ை யார் எனில் | ஸ்ரிஸ் ஸ்நித பதா_பதக்ரி ஸ்ா ; ; ; ஸ்ாஸ்ா | என் - னை மறப்பா - ரோ. . . எங்கள் | தஸ்ாரிக்ா ஸ்நீபதா | தரிஸ் நிதபா பதபா மககரி || இதயம் கனிந்து மெய்க் | ஒ. தலில் திளைத்த தை - பதஸ்பமக ஸ்ரீ கபமக | ஸ்ா ; ; மகரிகபத | 6′off இல்-லை என் றுரைப்பா - li ரோ . . குமரன் .. ll . . (இனிக்க)