பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/147

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அமுதத் தமிழிசை 141 1. ராகம் : மாண்டு கண்ணிகள் ஸ்ாஸ்ாஸ்ாஸ்ாஸ்ாஸ்ாஸ்ா ; நீஸ்ாதா; | இன்பத் தமிழ்க் கவிஞன் இளங்கோ l பநீதாபா மாகாமா 1 பா ; ; ; மாகா | எங்கள் குலத்தலை | வன் . அவன் | மாதாதாதாபாநீதா ; பநிதபமா ; பொன்னடி தன்னை என்றும் வணங்கிப் ! மதபாமா கஸாரிகா கரிஸா ; ; ; ; l போற்டுப் புகழ்ந்திடு | வோம் . . . . i க்ா, க்ா, க்ரீக்பர்ம்ா ; காரீஸ்ாஸ்ா | அண்ணன் அரசுரிமைப் பெற்றுப்புவி - ஸ்க்ாரிஸ்ாநீதாதா | ஸ்ா ; ; ; ஸ்ா ஸ்ா : ஆட்சி செயல் முறை | மை . . . எ ன - II ரீ, ரீ, ஸ் ரீஸ் க்ாரீ ; ஸ்ககரி ஸ்ாஸ்ா | எண்ணித் துறவு நிலை கொண்ட அவன் | iரிஸ்ா நிதா தபா தநீ | ஸ்ா ; ; ; ; ; | ஏற்றத்தைப் போற்றிடு வோம் ..... || (இன்ப) 2. ராகம் : திலங் i கா, ககா காகா பாமா ; காமா பாஸ்ா திங்களை ஞாயிற்றினை . வான் மழைத் - நிஸ்ாநிபா மகா ஸ்மா கா ; ; ; காமா | தே-வியை கா விரி யை ... எங்கும் || காமாபாநீநீநீ பநிகஸ் நிபநிப மாமா பொங்கும் இயற்கையின.இ-றை-என. கமாபநீ ஸ்ா , ஸ்க்நி ஸ்ா ; ; ; ; ; || போற்றிய மா க-வி | ஞன். . . . . || நிபாநிஸ்ா ஸ்க்ாக்ம்ா க்ா ; காமாகா , பெண்ணின் பெருமைஎல்லாம் உலகில் ஸ்ம்ாக்ஸ்ா ஸ்ா நீக்ஸ் நீ ; ; ; நீஸ்ா || பே-சி முழக்க வந் | த . . . முதல் i