பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/150

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

144 அமுதத் தமிழிசை அ'மக ரிஸ் நிலா கமா பாஸ்தி நிதபநிc | ஸ்ா ; ; ; ப தம் l . . பணிந்திடு வா ய் - - மன மே . .. ரிஸ்நிதபமகம | பநி 5-ങ്ങ് . ഫേ . . sl . . (பகவான்) (தொடுப்பு) * * 7:57 1 dr.g.in | imp fir , *ல வேதா. க - ம | - சாத்திரத் தி:ன்.தேனி ! * : "சிமகமநிபஸ்திரிஸ்தா | பா, பநிஸ்ஸ்ா க்ா, ப்ம்க்ரிஸ் II ' ல வேதா. க. ம | . சாத்திரத் தின் தே.ணி. Il s நிக்ாரிஸ்ா நிதபம பா,நீ ; , ஸ்நிதபா மகரிஸ் கமபநி | chот 'சித்துவ சன் மார் க | . தத்துவ மெய் ஞானி II - . ■ -- - (பகவான்) - (முடிப்பு) 1 1. பநீபா , ; ,மநிப மகமா ( ; கமா பநிதப | கா, பமகரிஸ் | 2 கே மேல் மா - . யா . | . இருளிடை யே. சு-ழலும் || பநீபா , பநிஸ்ாரிஸ் தாபா )

கமாபநிதப கா ,பமகரிஸ் ஆகமேல் மர்_ட யா | இருளிடை யே. சுழலும்

ஆா மமா மா, மபாபம காக்மாபா, | நீ,ரிஸ்ாதா பா தீ வினைகள் சுடர்முன் பனி போ லே.அக லும் l (தொடுப்பு போல்) சிகத்துவங்கள் நிறைந்த ; , மாபெரும் யோகி | (பகவான்) (முடிப்பு) 2 - இல்லத்தலைவியையே 1 , இறைவியாய்த் துதித்தார் | இலங்கும் மதங்களெல்லாம் ! ; சமமென | வேமதித்தார் 1 ; வல்லான் நரேந்திரரை ; வாரீ சாய் வரித்தார் | Hmmās o வையமெல்லாம் நிலைக்கும் ; வான்புகழ் விரித்தார் (பகவான்)