பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/156

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

150 அமுதத் தமிழிசை (எடுப்பு) 1. செஞ்சுருட்டி 1. காரீக்ாமா பததப மாகாரீஸா தாநீ ஸ்ா ; மா கா ; ; ) , பாரதி என் னும் பா - வலன் புகழ் : பா. . டு வோம் .. 1 ; ; காமா ரீகா 1 . . சுப்ரமண்ய பு 2. ரீ ; கா மா பததப மா காரீ ஸா தாநீ ஸா; தபமககா; பாரதி என்னும் பா - வலன் புகழ் பா. டு வோம் . ; ; ; ; ஸாஸா ரீமா காமாரீ மாகாமா காமாபாதா | . . . . தமிழ்ப் : பா. . ட்டினல் நாட்டினர்க் கேட்டினை பதநிததபமா ரீகா மாதபமா காஸாரி 1 ஒ ... ட்டி ட வழி காட்டியக் .க வி . | -(பாரதி) (தொடுப்பு) i. பாதய மாகா ரீகா காமாதாபா ; ; ரீ ; ரீகா மா; பதபப ஆ. . . ர மு திணைக் கவிதைகள் . . ஆயிரம்.ஆ | யிரம் காமாகா , l மா; மா மா மாமா காமா பதநிதப மகமா ! புனைந்தே கார் முகி லெனப்பொழிந்தே - மக்கள் | பாதப மாகாமாகா ரீகாரீ ஸாஸாரீ | கவ-லை எல்லாம் களைந் திடுங் கவி || (பாரதி) (முடிப்பு) 1 2. நாதநாமக்ரியா மா மா மா மா ; மா மா மா மக ரீ ம க ரிஸநி | வறு மை நீங்கிச் செழு மை யோங்க - ப் | ஸா ; ஸ்ப பபம மா , , ; ; ; ; மாமா : LINT - to- ஞ) - . ன் | | || || . மக்கள் | மாகாமா பாமாபா தாபாதா நீதாபா | வாழ்வில் ஏற்றத் தாழ்வு நீ - ங் க ப் மா ; நிததபபா ; ; ; ; ; தாபா பா ! பா டி - ைன் 1 . . . மனித |