பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/157

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அமுதத் தமிழிசை 151 மாகாமா தாபாதா ஸ்நிதாதம தா ; தா | உ ரி மை வேட் கை எங் . கும் மூ-ளப் | ஸ்ாநீக்ரி ரிஸ்ஸ்ா ; : ; ; ஸ்ா ; ஸ்ா II பா-டின ன் . . . - நாட் டிற் | ஸ்ா ; ஸ்ா ஸ்நிதாதா பா ; தாதபா , மா | கூ , று செய்யும் சக் தி யா வும் | மா ; கா பா ; மா மா கா பம கரீ ஸா ; l சீ . றி மா ளச் சா - டி - ன ன் . il (பாரதி) (முடிப்பு) 2 3. சோகினி மா பா பாபா ; பா மதிபாமா ரீ ஸா ஸா அ றி வு. ஒ , ங்கி வை யம் த ழைக்கப் | ஸாநீஸா ஸ ம ரீ ; ; ; ; பமரீ ஸா II பா - டி ன - ன் 1 . . . உல கில் : வலாநீஸா ரீ ; ரீ மாபா பாபா பாபா ஆணும் பெண்ணும் ஓர் நி க ரெனப் பாமா நீ பநிமபா, ; ; ; நீபாபா பாநீநீ நீ ; நீ பாபநி பா - டி . ன - ன் . . . . அடிமைச் சிறுமை வாழ்வு சிதை நிபபம மாமா பாபஸ் ஸ்நிc ; ; ; ; ; ; நீ ; நீ | வுறு . மெனப் பா டி ன - ன் - . . . நாட்டின்= நீநீஸ்ா நீபாபா மாநீபாமாரீ ; | திறமை மே-வும் தொழில்வளங்கள் | ரீமாபா நீபாமா ரீநீ ஸா ரீ ; ; | பெருக வென்று பா டி .ைன். l (பாரதி)