பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/162

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

15s அமுதத் தமிழிசை (எடுப்பு)

, ஸாரிமா பா.நிபாநீ ; , நிரீஸ்ா | ; ; ரீஸ்ா ll கண்ணிலும் மேலாக . . . மதிப்பேன் 1 . அவன் | ; ஸ்ரிம் ஸ்ரிஸ் நீ, பா, நீ I_; ஸ்நீபமா மாபமiலா= . கால் தூ , சியைக் கூட வணங்கியே துதிப்பேன் i

(கண்ணிலும்) (தொடுப்பு) -

, நீ, நீ ; நிபமபநீ | மபாநீ, ஸ்ா ; ஸ்நீரிஸ்ா | - எண்ணம்சொல்செயல் எதன லும் . பிறர்மனம் [. ; ஸ்ரிம்ரிஸ்ா நீ, பா, நீ ; ஸ்நீபமா ; ரிம பமாரிஸா ! . புண்.படச் செய்யாத . புனிதனை ! . என் . - னிரு |

(கண்ணிலும்) (முடிப்பு)

, பாபபா ; , ம.பா.நீ ; ஸ்நீபமா ரிமபம ரீஸா | . . இன்னலால்ஒருவன் துடித்திடும் போ .. . து . | ; ரிமாபமா ; ரிரீஸா , ; ஸ்ரீ ம மா பா; பா ; | - இதயம் . கனிந்து. . . இரங்கி அன் போ. டு. |
, நீ நி நீ பநீபமா பநீ ; ; நிஸ்ாநிபா நிஸ்ாநிரீஸ்ா o தன்னலம் கருதா - து ) . . தாங் கிப் பரி வோ டு
ரிம்ாரிஸ்ா ; நிஸ்ரிஸ்நிபநீ ; , ஸ்ாநிபா மா,ரிமரிஸா ,

. தடுத்தாட் கொண் - டிடும் 1 . . தன்மைய னை என்னிரு. | (கண்ணிலும்)