பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/168

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

162 அமுதத் தமிழிச்ை (எடுப்பு)

, ரிஸ்நிதம மகரிஸா ரீக மா ; ; ; I கமாதநீதா | . நெஞ்சம் பதைக்க.வில்லை | யா . . . தமிழ்நாட்டின் i ; கமாதா நிஸ்ாஸ்ா'ஸ்நிதநி ஸ்ா ; ; ; ஸ்நிதம . நிலையை நினைக்கும் போ - து . . . த - மிகமதநி ஸ்ா

ழா . . . உன் (நெஞ்சம்) (தொடுப்பு)

கமாதநீ ஸ்ாநீஸ்ா ; ; ஸ்ரீக்ம்ா | ; க்ரீஸ்ா , | . பஞ்சமும் நோ - யும் . பகைமையும் . நமக்குள் |
, நிரிஸ்ஸ்ா ஸ்ஸநித மதநித | நீரிஸ்ாநிதம மகரிஸ் . . வ ஞ் ச மும் சூழ் - ச்சி யும் - வளர்வதை கா . .ண

கமதநி ஸ்ா உன். . i . . (நெஞ்சம்) (முடிப்பு)

மமா மமா மகரிஸ் ரிகமா ! ; கமாதநீ நிததா, மமா ! . வகுப்பொரு கோ . . டி. வகுத்துவிட் டா-ர்-மத ; கமாதமா கமாகரிஸ்ஸா ; ஸ்ரீகமா தா ; . வா - த புராணம் பல தொகுத்து | விட்டார் ஸ்நிநித | தா கண்டோர் il . . ; கமாதநீ ஸ்நீ ஸ் ஸ்ா ஸ்ா ; ஸ்ரீக்ம்ா ம்க்க்ரீஸ்ஸ்ாl . நகைக்கும் இழி நிலை யை புகுத்துவிட் டார்-தமிழ் ! ; நிரீஸ்ா , நிதாமத நிஸ்ா | ; ஸ்நீதமா ! . நாட்டின் பெருமை எல்லாம் | . அழித்துவிட் | மகரிஸ் கமதநி ஸ்ா

டார்.அந்தோ உன் (நெஞ்சம்)