பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/175

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

168 அமுதத் தமிழிசை (எடுப்பு) 1. ; , ஸ்ாநிதா மா, மரீஸா ரீ, ம பா ; ; ; ; ரிம i பதி -மானமுள்ளோன்விரும்ப | மாட்டான் 1 . . . தன் 1 . . 2. ஸ்ரீநிஸ்ா நிதா மா, மரிலா f, ம.பா. நிதாமரீஸாl மா -- னமுள்ளோன் விரும்ப | மாட்டான். மணம்புரியும் ! ; , ரிமரிமா ; பநீஸ் ரீ- | ; , ம்ாரிஸ்ா ! . . மங்கைக்குப் பணயமாய் . . தங்கமும் 1 நிதாமா மபா நீ பொருளும் பண | மும் (மானம்) (தொடுப்பு)

, ர் ரிஸ்நி ஸ்ரீர் | ; , ரிம்ா ஸ் நீர் , ஸ்ா II

. . ஊனுடல் உளம் உணர்வு . உயிரும் ஒன்ரு கி - l ரீம்ரிஸ்நி ஸ்ாரிஸ்நித மபநீ | வானமுதெனத் தேனிதழ்தனை வழங்கும் | giv if Ib ff giv ம ப நி த ம ஸ்ரிமரிஸ் ம பநி வனிதையிடம்-பெருநிதியை பரியமெனத்தன் - (மானம்) (முடிப்பு)

, மா மாம ரிமா ரிஸா ரிமா ; மபஸ்நிதா மா ; மா !

. . வையத்தில் வாழ்வாங் கு வா-ழவைக் கும். நன் l ; , மா ம மா ரிமா ஸ்ரீ ஸா ; ஸ்ரீமமா | பா ; ; ; l . மக்கட் செல்வம் தந் து மகிழ்வளிக் | கும் . . . | ; , it i f , நீ ஸ்ரீ ; ரிம்ாரிf ஸ்ா , நி ரீஸ்ா || . தையலரால்இல்லறம் . பரிமளிக் கும் . பெற்ற | ; ஸ்ரீமரிஸ் நிதா மபாநீ ; நிரிஸ்நிதா மமரிஸரிமபநி | . தாய்க்குலத் தைத்தாழ்த்தி சீரழிக் கும்.செ.ய.லை || ஸ்iரிம் - iரிஸ்நி (மான ம்)