பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/179

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

172 அமுதத் தமிழிசை ஸ்ரீமபா ; பதாஸ்ா , | ; தஸ்ாதபா ! அமைதியும் . மகிழ்வும் . . . அரும்பிடும் ! பமரிஸ் ரிமபத ஸ்ா , தி-ன-மே... - (அன்பு) (தொடுப்பு) 1. ; , ஸ்ாஸ்ஸ்ா ஸ்தரிஸ்ாதபா ; , பதாஸ்ா ( ; ; ; ; l . . துன்பங்கள் யா...வையும் . . துரத்தும் . . . . . 2. ; , ஸ்ாஸ்ஸ்ா தரிஸ்ரிஸ்தபா ; , பதாஸ்ா : த 油 f | . .துன்பங்கள் யா - . வையும் . . துரத்தும் . . ஒ ரு || ; ரிம்ாரிஸ்ா தரிஸ்ா தபாதா தரிஸ்ா தா, பா | . துர - ய நன்னிலை தன்னில் நமைக்கொண்டு | பமரிஸ் ரிமபத || ஸ் if ம் நி றுத்தும்... ! iரிஸ்ாதபா (அன்புசெய்) (முடிப்பு)

ததாததா பஸ்தாபா , ; பமாரிஸா ;ரிமாபா , l . தவறு தல். இயற்கை | மனிதனின் . வழக்கம் || ; பதாபமாரீ , மரீஸ்ா | ; ஸ்ரீமபாதப தரிஸ்ாதா, |

ഇബ്ജ-l. . தவறுணர்ந்தே திருந்தல் . தகைமைசேர்ப் பழக் கம் . I 1. ; ஸ்ஸ்ா ஸ்ஸ்ா தரிஸ்ா தா, பா 1 ; மபாதபா ( ; தரீஸ்ா, ! . எவர் மறுப் பர்- ரிந் த | . உலகியல் விளக்கம் || 2. ; த ரீ ஸ் ஸ்ா தரிஸ்ா தா , பா ( ; மபாதபா ( ; தஸ்ாரீ , l எவர் மறுப் பா - ரி - ந்த | . உலகியல் விளக்கம் l ; ரிம்ாரிஸ்ா தரிஸ்ா தபதா ( ; , தஸ்தபா » GT LD தரும் திருக் குறள் | . . இன்னிசை | ததபமரிஸ்ரிம || பதரி ஸ்ாதபா மு ழக் கம் ... . . . . (அன்புசெய்)