பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/190

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

2. அமுதத் தமிழிசை (எடுப்பு) ; , ஸாரிமா ; பதமபதா | ஸ்ா ; ; ; தஸ்ரிஸ்ாதபாமா : . . சிந்தன . செய்தன | யா . . . செந் - தமிழா | ; , மதபமா ரிமபமா ரிரீ ஸா ; ; ; ; ஸ்ததப பமமரி | . . சிந்தனை . செய் - தனை | யா . . . . நீ . . . இ.தை- ! ரிஸ் I (சிந்தனை) (தொடுப்பு)

, தாமபாதாஸ்ாt | ; ரிம்ாரிஸ்ா ரிஸ்ஸ்தரீஸ்ா II . . செந்தமிழ் நாட்டினர் . முந்திய வாழ்வையும் ll ; , தாமபாதாஸ்ாரீரீ | ஸ்ரிம்ரீம்ாரிஸ்ா ரிஸ்ஸ்த்ரீஸ்ா II .. செந்தமிழ் நாட்டினர் முந் - திய வாழ்வையும் ; , பாத ஸ்ா தஸ்ரிஸ்ாதபா ( ; மபாதஸ்ா ! . . இந்த நா ள் உன் தமிழ் . இனத்தவர் | ஸ்ததப பமமரி | ரிஸா தா . . ழ்வையும் . . (சிந்தனை)

(முடிப்பு)

, தாததாதா ; , பதா l ; பதாபமா , ரீ , மதாபாll

அந்த மிகும். . தமிழ் அமுதை . நீ . பேணுய் II ; , ரித்ப மா ரிமா பமரீஸா ; ஸ்ரீமபா | தஸ்iஸ்ரதா , . . அநநிய மொழிபயின்று | அடிமையாய்ப் I , போ - - ய்ை. (தொடுப்பு போல்)

, சொந்தமதி இழந்து | ; , சூனிய மானுய் | ; . ஜோதியை இருளெனத் துாற்றிட லாய்ை l

- (சிந்தனை)