பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/194

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

186 அமுதத் தமிழிசை (தொடுப்பு) _பநிபா மகழா பாநீஸ்ா ; ; ஸ்ம்ாக்ரீ ப்ெரு நிதி யனைத்தும். . . பேரின்ப | ஸ் ரீஸ்ஸ்ா ; ; ஸ்க்ாரிஸ்ா ஸ்நிபா நிஸ்ரீ வாழ் வும் - . . . த ர னியில் எமக் கே - . | ; ஸ்நீபமா பமகரிஸ் மகம பநி தருபவள் நீ ... யே ... Il - . (முடிப்பு)

  • GLDs7 L/LDIT மககரிஸா , | ; , லாஸ்ஸா | ஸ்திரிஸ் . க ரு கணக் க-ட லே . . . . கற்பகத் த-ரு ஸ்திநீ ll ,ா, லா, லா ஸ்பம மகரிஸ்ரி | , 6m) т வே . . i கைம் மாறு . கரு தா த - I ஸ்ம கமா ! பா ; ; ; ,

கார்-முகி லே . . . .

_பநிபா மகமா பநீஸ்ா, ஸ்ா ; ஸ்ம்ாக்ரீ } . ந று மா - மலர்த்துரவி | . உனத்தொழு | ஸ்ரீஸ்.ஸ்ாஸ்ா ; ஸ்க்ா ரிஸ்ா நிபா நிஸ்ாரீ | வோம் . எந்த | நா . ஞம் நலம் புரிந்து |

ஸ்ரிஸ் நிபாமகரி ஸா, மகமபநி ஸ்ரி ஆ - - ளும்.த - யா நிதி.யே Il . . (திருவருகி