பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/196

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

188 அமுதத் தமிழிசை (தொடுப்பு) ; பதாபதா ஸ்ா ; ; ஸ்ா ; தஸ்ா ffbrr | ம்ம்க்ரி ஸ்ாஸ்ா இமய முதல் . . தென் . கும-ரிமு னே ... வரை Il தக்ாரீஸ் ஸ்ஸ்நித பதஸ்ா ஸ்நீதா, மத பமாகரீஸ்ரி | . எங்கும்.நிறைந்த இன்பம் | தங்கும்.துங் I -கம் மிகுந்த-ll மப * e (அமுத) (முடிப்பு) ; பபாபா , பபாபபாதா ( ; தஸ்நிநிதப ; மதாபமக l r? .அமையும்பொருள்நயமும் . அழ-கும் . நிறைந்தது l ; ஸ்ரீப மா கா, ரீ ரிஸா ; ரிமாபா , தநீதபா II . அரிய 'ழ' காரத் தனிச் . சிறப்பால் -உயர்ந்தது l

பதாபதா, ஸ்ஸ்ா ஸ்ாஸ்ா ;தஸ்ாரிம்ா ம்ம்க்ரிஸ்ாஸ்ா 1 . புவியில்ஆ ழிபோல் ஆ தி அந்-தமில் லா - தது 1 ; தகாரீ ஸ்ஸ்ஸ் நிதபதஸ்ா தஸ்நிதபா தபாமகரிஸ்ரி
புதிய பு-தி-ய இன்பம் : .பொழிந்திடத் தகுந்தது . - I

LD L.J. to o (அமுத)