பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/198

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

188 அமுதத் தமிழிசை (தொடுப்பு) ; பதாபதா ஸ்ா ; ; ஸ்ா ; தஸ்ா fம்ா ம்ம்க்ரி ஸ்ாஸ்ா | இமய முதல் . . தென் . கும-ரிமு னே ... வரை l ; தக்ாரீஸ் ஸ்ஸ்நித பதஸ்ா ஸ்நீதா, மத பமாகரீஸ்ரி | . எங்கும்.நிறைந்த இன்பம் தங்கும்.துங் -கம் மிகுந்த-l LDLI - - e. (அமுத) (முடிப்பு) --

பபாபா , பபாபபாதா ( ; தஸ்நிநிதப ; ; மதாபமக ரீ .அன்மையும்பொருள்நயமும் . அழ-கும் . . .நிறைந்தது l
ஸ்ரீப மா கா, ரீ ரிஸா ; ரிமாபா , ; தநீதபா II . அரிய ‘ழ’ காரத் தனிச் . சிறப்பால் -உயர்ந்தது l ; பதாபதா, ஸ்ஸ்ா ஸ்ாஸ்ா தஸ்ாரிம்ா ம்ம்க்ரிஸ்ாஸ்ா . புவியில்ஆ ழிபோல் ஆ தி .அந்-தமில் லா - தது 1 ; தகாரீ ஸ்ஸ்ஸ்நிதபதஸ்ா ;தஸ்நிதபா தபாமகரிஸ்ரி ! . புதிய பு-தி-ய இன்பம் .பொழிந்திடத் தகுந்தது . - I

LDLI so o (அமுத)