பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/200

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

190 அமுதத் தமிழிச்ை (எடுப்பு)

ஸ்ஸாமபாதஸ்ா நீ, தா | பநி தப மா ; ; ; ; ; மா | . தமிழ் தமிழ்தமிழென்று சொல் லு - ) . . . செந் ; மமாநிதா ஸ்ா, ஸ்ா, ஸ்ா ; தஸ்ாநிநீ நிதப நிதபமா II . தமிழ்முழக் கம் செய்து . . .உலகைஎல் லாம் வெல்லு

-(தமிழ்) (தொடுப்பு) ; மபாநிதா ஸ்ஸ்ா ஸ்ா , ஸ்ா நிததாஸ்ா; ,ேஸ்ஸ்ாஸ்ா II ..தமிழ்தமிழ் தமிழ் என்று . சொன்னல் .அதற்குள் ; ஸ்ம்ா ஸ் ஸ்ா தஸ்ா நீ, நீ தஸ்ாநிநீ நிதபநிதபமா ! அமிழ்தமிழ்தமிழ்தென்னும் . ஒலிஎழக் காண்பாய்.நீ ! = -(தமிழ்) (முடிப்பு) ; , மாமமா ; மபமமஸ்ஸா , | ; ஸ் மா பா , | ; ; பாபா II . வான்மறை கண் - டது . . . த மிழே . | . . கலை t ; மமாநிதா , ஸ்நீதபா நிதபாமா , ம மா | வளங்கள் . நிறைந்தது . . தமி மே 1 . . . த அக் || (தொடுப்பு போல்) ; , தேனென ; இனிப்பது ; தமிழே ; , நமது , செல்வத்தி லெல்லாம்தலை ; சிறந்தது தமிழே.செந் -(தமிழ்)