பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/227

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

216 அமுதத் தமிழிசை (எடுப்பு) 1. ; ஸ்ஸ்ா நிதா மா, ம மாமா | ; ரிகமரிகஸ் 1. ;ரிதா LDmr [] . சிலப் பதி கா ர மென்னும் . இலக்கியப் ப்ெருமை ! ; .மாநிதா நிதமாதநிஸ்ா ; நிரிஸ்ா நிதம ; தநீஸ்ா, ! செப்புவ தென்பது | . - யாருக்கும் I - அருமை ! 2. ; ஸ்ஸ்ாநிதா மாதநி தாஸ்நி தாமா | шот

=

- W. . சிலப்பதி கா --- ர மென் i னும் ரிகமரிகஸ் ( ; ரிகா மா , , ; , மாநிதா ஸ்நிதம தநிஸ்ரி இலக்கியப் பெருமை. Il - . செப்புவ தென் ப-து க்ரிஸ் நிரிஸ் நித ஸ்நிதம கமதநி | ஸ்ரி யா - ருக் கும் அ-ரு . மை . i - (ம்க்ரீ ஸ்ாநித) -(சிலப்பதி) (தொடுப்பு)

க்ரீஸ்நிதாநீ ; fஸ்ா ; நி க்ா f, ஸ்ரித்ம்ாக்ரி
. நிலப்பர்ப்பில் எங்கும் . யாரும் | கா.uதது. |
நிகா ரிஸ்ா ; நிதாநிஸ்ா 1 ; நிஸ்ாநிதமா மகரி
நெறிமுறை,அகத்துறை . நிகழ்த்திடும் தமிழ்

கமதநி ஸ்ரி நூல் || - . o –/@a ," . , & AY (முடிப்பு)

, தாநிதா நிதமா தாநீ ; ரிஸ்ாநிதமா | ; கரிகாமா, | . முத்தமிழ் வேந் தர்கள் . i - ரமும் 1. திறமும் l ; கம்ாதமா மகரிம கரிஸா ( ; ரிகா மதா | ஸ்நிநிததா l . மோன நன் னி லை யும் . . . கவத் துற வும் -- - l ; , நீத நீஸ்ா, நிரீஸ்ா ; , நிக்ரிக்ா ; , ம்க்ாரீ s . . பத் திணிப்பெண்களின் . . பண்புசேர் - . அறமும், ! ; நிக்ாரிஸ்ா ; நிதாநிஸ்ா 1 ; நிஸ்ாநிதமா மகரீமதநி . பா-ரினில் உயர்ந்தோர் . . கட மையும் பு-க லும்- i வல்சி

-(லெப்பதி)