பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/229

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

218 அமுதத் தமிழிச்ை (எடுப்பு) , ஸ்நீதா , ; ; ; ; பம பதாஸ்ா , ; ; ; ; ; ; ! வணக்கம். . . . நல் வணக்கம் . . . . . . . - தஸ்ரிம் ரிம்க்ரி பதஸ்ரி ஸ்ரீஸ் வான்மழைக்கும் மா - மலைக்கும் ! ம்க்ரிஸ் நித ஸ்நிதமாக ரிமபத | செங்கதிர்க்கும் திங்களுக்கும் என் .. (வணக்கம் (தொடுப்பு)

ஸ் , ரீ, ஸ்ரிஸ்தி தாதஸ்ாரிம்க் ரிஸ்ரி,தஸ்ா

. நினைக்கும்போதெல்லாம் - உளம்இனிக் கும் . வளர் . ரிம்ாம்ா , ம்க்ரிரீ ஸ்ா, தரி ஸ்நிதா , மாமக ரிஸா கலைக்கும்உயர்நிலைக்கும்வாழ் வளி க் கும் முத் தமிழ்த் ரீமபதா so -- - தாய்ப்பதம் i i (வணக்கம்) (முடிப்பு) தாதத் தாதத தாபதா மகரிம | வான்மறைநல்கியவள்ளுவன் பா.த பதாமா பஸ்நி தா ; ; ; fl மலர்க்கும் வணக் கம் . . . || மபபப பாபா மாப தாமகரிஸ் ரிபாமா பஸ்நி | தேன்சுவைசிந்தும்கம்பநாடன்திரு வடிக்கும் வணக் | தா ; ; மப தஸ்ாஸ்ர் , தரிஸ்ரீ தரிஸ்ஸ்ா | கம் . . புகழ் மணக்கும் ஐம்பெரும் காப்பியம் | தரிஸ் நிதாமா ப தா ஸ்ா ; ஸ்ஸ் l இனத்திற்கும் வ | ணக்கம் - மிக ரிம்க்ரீ , தரிஸ்நீ தாமபா இனிக்கும் செந்தமிழ்ச்சங்கநூல் | ரிஸ் நிதாமபத மகரி ஸ்ரிமபத தொகுப்பிற்கும்என் அன்பு கலந்-த l (வணக்கம்)