பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/231

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

220 அமூதத் தமிழிச்ை 2 கொடிய ஜாதி சமயக் குறைகளைத் தவிர்த்து குள்ளச் சமுகப் பழக்க வழக்கங்கள் ஒழித்து அடிமைத் தனத்தை நம் ஆண்மையால் தகர்த்து அனைவரும் சுதந்திரப் பேரானந்தத்தில் திளைத்து-=(வாழ்க) (எடுப்பு) ஸ்ா ; ஸ்ா ஸ்நிஸ்நிபா பநிநிப | மா பநீபமா நிபபமரீஸ்ா l வாழ்க வா- ழ்க இந்த - வையக மெல்லாம் . l

, ரீமபா நிநிப மபார் ஸ்ா ; ; ; ; ; ; ரிமபநி ||

வாழிய வா . . பூழி ய | வே . . . . . . என்றும் ஸ்ரிம்iரிஸ்நிப நிஸ்நிபா பாபம ரிமபநிஸ்ரிம்i | வா - ழ் க. வா - ழ்க இந்த வை - ய க ஸ்நிபம ரீஸா i மெல் . லாம் ||

, ரீமபா நிநிபம பாரீ ஸ்ா ; ; ; ; ; ; ; ; ! i

. . வா ழிய வா - மிய வே . . . . . . . . i )لهIrه قل( (தொடுப்பு) நீபாபா நீ ; ஸ்ா ; ரீ | ; ஸ்ரீரிப்ம்ா ஸ்ாரீஸ்ா ; | வாழ்க வாழ்க . செந் தமிழ்த்திரு நா: டு . || பா; f ஸ்ா; நீ பாமா பாஸ்நிபா, ம | ரிமரிஸ் ரிமபநி l வtழ்க வாழ்க் என்று தி ன . மும் பா . . டு . . o (வாழ்க) (முடிப்பு) - பா ; பா பா ; பா ; பா ( ; பநீபமா | பாஸ்ாநீ : || வாழ்க வாழ்க . செந் 1 . தமிழ்மொழி செழித்து l பதிஸ்ா நீ ப்ா ; மா f g ; ரிமா ரிஸர் மா பா பா ; வாழ் க வாழ்க தமிழ் - வளங்கள் . கொழித்து. | (தொடுப்பு போல்) வாழ்க வாழ்க தமிழ் வளர்ப்பவர் | மிகுத்து | வாழ்க வாழ்க தமிழ்க் கவிதைகள் | தொகுத்து 1. o (வாழ்க)