உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/30

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

24 2. 2. அமுதத் தமிழிசை நிஸாகமாதநிஸ்நிதமதநி ஸ்ர ; ; ; க்ஸ்ஸ்நிநிததம மக கடைக்கண்பா . . ரா .. யோ ... எந். . . தன். . . . . கநீதமாகமதநிஸ் நிதம கஸா ; ; ஸ்நிதமகம கஸ் கவலைகள் தீ . . . ரா - யோ ... 1 , உந்- தன் -(கடைக்கண்) தொடுப்பு ; நிஸ்ாநிதாமகாமா, தா ; , ஸ்ாஸ்நித-ஸ்ர ; ; ; l . அடைக்கலமென உன் னை. . நம்பிவந் தேன் . . . .

நிஸ்ாநிதாகமாதநிஸ்நிதம தாநிஸ்ாதநீ ஸ்ா ; க்ா; -அடைக்கலமென உன் . . i ன-நம்பிவந் தே-ன் i ; க்ம்ாகஸ்ா ஸ்நிதா,மதா ; ஸ்நீதமா ;கமதம் கஸ்ா II . அனவர தமும் மனத் துயரால் | மெலிந்தேன் 1

-(கடைக்கண்) முடிப்பு ; ககாககா : கமாகஸ்கா ; கநீதமா காமதகமாக 1. . படைத்தநின் பெருமையை . கணித்திட மறந்தேன் . l ; கநீதமாகாமதமகாஸா | ; நிஸாகமா தாநீஸ் நித மதா II பயனுறும்போ - து என் திறனென நினைத்தேன்-l (தொடுப்பு போல)

இடருறும் போது என் தவறுணர்ந் தேன் ; ; ; ; இனிய உன் பதமலர் ; இணைச்சர | ணடைந்தேன் ||

-(கடைக்கண்)