பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/34

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

28 அமுதத் தமிழிசை ஸ்ரீகஸா ரீகாமா ; | பதநிஸ்ரிக்ஸ்ா நிததமா அடைக்கலம் புகுந்தேன் ஐ- ய. னே கமகா I ஸ்ரீகமாபதநீதமபத நீஸ்ரிக்ம்க்ா ஸ்ா; என்னை l ஆதரித்தருள்வாய் மெய்-ய னே. ஸ்நிதம || கஸ் நின்பால் || -(அடைக்கலம்) தொடுப்பு

நிஸ்நிநிததமா பதாநிகஸ்நிததா | ;பதாநிஸ்ா ;ரீ

கடைக்கண் - நோக்கியுந்தன் கமலப்பா ! -த காஸ்ா II , ஸ்ரீக்ம்ாக் ஸ்ா, நிக்ஸ் நித்தா | நிழல் , கிடைத்திடவும் முன்வினை, ! பதாநிஸ்ா ஸ்நிதம கமகக | ஸா -பொடிபட வும்-எண்ணி , - (அடைக்கலம்) (քւգւնւլ பதாபபா பபாபா தநீ ; தநீதமா கலாரீகமா !! கடந்திட முடியா - த - கடலிடை என மீட்க || பாதநீஸ் நிதமா கமகஸா ;, ரிகாமமா பா; பா; || கப்பலர் - ய் வந்து நீ | கைகொடுப் பாய்- ) ; கமாகஸ்ா; , ரீ கமா | ;பதாநிஸ்ா ஸ்ா,நிக்ஸ் நிததா | - கனலிடைவெந்துநான் -துடித்திடும் போ-தங்கே- || ; தநீதமாமா, கமாகஸ் ; ரிகாமமா | பா; ; ; || கார்மழையாய் பெய்தென் துயர்துடைப் பாய்- || ;பதமமமா பதாஸ் நீதா பதாநிறீ ஸ்ாநிகா,ஸ்ா II நடந்திட முடியாமல் தவித்திடும் போ-தெந்தன் | ;,ஸ்ா ரிக்ாஸ்ாநி கஸ்நிதம ; பதாநிc | ஸ்ா ; ; ; || -.நற்றுணைவன் ஆ - கி. | -எனையெடுப் | பாய்-. :நிஸ்ாரிரீ ரிக்ஸ்ரீகமா ; க்ம்ாக்ஸ்ா ஸ்ாநிக்ஸ் நிதா நலிவுறும்பசி-யால் நான் அலைவுறும் போ-தெல்லாம் II ; நிஸ்ாரிக்ாஸ்நீதமாபத. | நீ தநீதமா மா;கம்கக ஸா வலியவந்தமுகாட்டி -பசித்தவிர்ப் பாய் என்றே -(அட்ைக்கலம்)