பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/39

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

34. அமுதத் தமிழிசை (தொடுப்பு) 1. ; பகாபதாஸ்ா, ஸ்ா, ஸ்ா | ஸ்கரிஸ்ா, ஸ்நி | தா, பதாஸ்ா கரங்குவித் தா னந்தக் கண்ணிர் மல் கிப்பணிந்து 2. பகாபதாஸ்நிபதஸ்ாஸ்ா ஸ்க்ரிஸ்ா, ஸ்நி தா, பதார் கரங்குவித்தா - னந்தக் கண்ணிர் மல் கிப்பணிந்து ; தகாரிக்ாஸ்ா ஸ்நிதபதா ( ; ரிஸ் நிதபம கதாதபமகரி கருணைக்கடலே என்னைக் - காத்தருள் என நைந்து 1 (பரம்பொருளி (முடிப்பு)

ததாததாதா ; தாதா கபதஸ்நிதபா | பதபமகரிகா' . இக . சுக , போக மூ | வா - சைகள் போ - க் கி - காததா பதபமகரிஸ்நி தா, ஸ்ரிககா பா ; பா ; l

轉 5 5 . . எல்லை இல்லா . . த ... . . . இன்பத்தை நோக்கி 1. பகாபதாதஸ்ாஸ்ஸ்ாஸ்ா ( ; ஸ்க்ரிஸ்ஸ்ா | ஸ்நிதாஸ்ா ; l செகத்தில் பிறந்திருக்கும் - தீ - விணே நீக் - கி - l 2. பகாபதா தஸ்ாஸ்ஸ்ாஸ்ா ஸ்ரிக்பமகரிஸ் ஸ்நிதா ரிஸ்i . செகத்தில் பிறந்திருக்கும் | தீ . . . விணே நீ - க்கி - . ; தக்ாரிக்ா ஸ்நீதபாதா ( ; ரிஸ் நிதபம கதாதபமகரி ! திருவருட்செயல்தன்னை மனத்தினில் தேக்கி . . . . (பரம்பொருள